תנאי השימוש באתר תביעות קטנות

ברוכים הבאים לאתר תביעות קטנות.
להלן תנאי השימוש באתר תביעות קטנות.
תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אך הם מתייחסים לנשים ולגברים כאחד.

שים לב! השימוש באתר זה מהווה הסכמה מצידך לתנאי השימוש המפורטים להלן.
אנא קרא מסמך זה בקפידה.


1. החלת תנאי השימוש
אתר אינטרנט זה – www.Tviot-Ktanot.co.il ("אתר תביעות קטנות", "הנהלת האתר", "עורכי האתר", "מפעילי האתר", "בעלי האתר", "האתר") הינו אתר אינטרנט פרטי-עסקי המציג ומנגיש לכלל הציבור, מידע, כלים ושרותים לסיוע בהתנהלות מול בתי המשפט, בפרט לצורך הכנה וניהול של תביעות קטנות מסוגים שונים, וכן המלצות להתנהלות צרכנית נכונה. האתר פועל במתכונת המעמידה שירותים אלה לרשות הציבור ללא תשלום, ובצידה פעילות עסקית לכל דבר ועניין, שעיקרה מתן שירותים פרטניים תמורת תשלום עבור דמי טיפול.

כל התכנים, המידע והשרותים הנמצאים באתר או מסופקים באמצעותו ("שרותי האתר", "השרותים", "שרותי אתר תביעות קטנות") ניתנים לשימושך באדיבות הנהלת האתר אך ורק בכפוף לתנאי השימוש המופיעים באתר ("תנאי השימוש באתר"). תנאי השימוש באתר תביעות קטנות חלים על השימוש בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
הנהלת אתר תביעות קטנות שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש באתר ואת תוכן האתר בכל עת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ושימושך באתר יהיה כפוף לתנאי השימוש באתר כפי שיופיעו בו מעת לעת.


2. הסתייגות מכל סמכות ותוקף
התכנים המוצגים באתר תביעות קטנות, האמור באתר, המידע הניתן באמצעות האתר והשרותים השונים המוצעים על ידי האתר, ו/או כל חלק מהם, בין אם הועברו על ידי הנהלת האתר או נציגיה ובין אם באמצעי התקשורת השונים ("שרותי האתר", "השרותים"), נועדו להעשיר את משתמשי האתר, אולם מוצגים ו/או נאמרים ו/או מועברים באופן תמציתי וכללי ועל כן יכולים שיהיו מעודכנים בצורה חלקית או לא מעודכנים כלל או שגויים או מטעים. שרותי האתר אינם מהווים בשום אופן ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי, ובפרט אינם מהווים ייעוץ משפטי אישי או ייעוץ אחר או המלצה, או חוות דעת מכל סוג שהוא או טיפול משפטי מקצועי או אחר, המתחשב בנתונים ובצרכים הפרטיים המיוחדים של כל אדם, או תחליף לכל אלה.
בשום אופן אין לראות בשרותי האתר ייעוץ משפטי. השימוש בשרותי האתר אינו יוצר יחסי עו"ד לקוח בין המשתמש להנהלת האתר, ואינו יוצר התחייבות כלשהי של האתר כלפי המשתמש בשרותיו.
התכנים באתר תביעות קטנות אינם באים להחליף את הוראות החוק והתקנות. במקרה של אי התאמה עם הוראות החוק, הקובע הוא הנאמר בחוק.
המידע והשרותים המסופקים על ידי אתר תביעות קטנות אינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי, אינם מהווים המלצה לנקיטת הליך מסויים ואין בהם משום חיווי דעה אודות סיכויי ההצלחה בהליך כלשהו.


3. אחריות
האתר בכללותו, התכנים והמידע המופיעים בו והשירותים הניתנים באתר ו/או באמצעותו ו/או בהמלצתו, בין אם בחינם ובין אם בתשלום, ניתנים על בסיס ”כפי שהם" ("As Is") ללא אחריות או התחייבות מצד הנהלת אתר תביעות קטנות או מי מטעמה. לפיכך אתר תביעות קטנות או מי מטעמו אינו מקבל על עצמו אחריות כלשהי לכל הפסד או נזק שייגרם לכל אדם (לרבות תאגידים ושותפויות מאוגדים, או שאינם מאוגדים) בשל טעויות, אי דיוקים או השמטות באתר או בתכניו, לרבות אם אלה נגרמו בשל רשלנות, טעות, הטעיה או כל סיבה אחרת.
עורכי האתר עושים כמיטב יכולתם על מנת לעדכן את האתר ואת שירותיו באופן ראוי, אך מטבע הדברים, אינם מתחייבים להיעדר טעויות, סתירות, אי-דיוקים וכיוצא באלה. במידה ותגלה אי-דיוק או טעות במידע אשר באתר, עליך להודיע על כך לעורכי האתר כדי שיוכלו לתקנו. במידה וקיימת סתירה בין המידע המצוי באתר לבין חומר המתפרסם בפרסומים רשמיים, הפרסום הרשמי הוא הקובע.
הסתמכות על המידע המופיע באתר ו/או על התכנים המופיעים באתר ו/או על השירותים הניתנים באתר ו/או באמצעותו ו/או בהמלצתו, בין אם בחינם ובין אם בתשלום, הינה באחריות המשתמש בלבד. אין לעשות שימוש באתר ללא הפעלת שיקול דעת מקצועי ובלא בדיקה של המידע המופיע בו. עיון במאמרים, פסקי דין, חקיקות שונות, הודעות ותגובות בפורום, וכל פרסום אחר באתר, אינו מהווה תחליף לעיון בנוסח כפי שמופיע בפרסומים הרשמיים.
אתר תביעות קטנות או מי מטעמו אינו מקבל על עצמו אחריות כלשהי לתכנים של צדדים שלישיים, לפרסומות, לכשלים טכניים או אחרים באתר ובתכניו, לשגיאות, וירוסים או מרכיבים מזיקים אחרים, לנגישות לאתר או לכל חלק ממנו, לשימושך בציוד, חומרה ותוכנה בקשר עם האתר, ולכל שימוש מכל סוג שהוא שאתה עושה באתר ובתכניו.
כל העושה שימוש במידע ובשירותים הניתנים באתר ו/או באמצעותו ו/או בהמלצתו, בין אם בחינם ובין אם בתשלום, עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית, ומסיר כל אחריות לעניין זה מהנהלת האתר או מי מטעמה. לפיכך, לא יוכל המשתמש להעלות טענות או תביעות או דרישות כלפי הנהלת אתר תביעות קטנות או מי מטעמה, בגין כל אבדן, נזק או הפסד, ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם למשתמש או לצד ג' כלשהו כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע או התכנים או השירותים, הניתנים באתר או מסופקים על ידי מפעילי האתר.
הינך מצהיר בזאת כי הינך מוותר על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד מפעילי האתר, עובדיהם ו/או מי מטעמם, בכל הנוגע לשימוש שתעשה בתוכן ו/או בשרותים הניתנים באתר.
לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הנהלת אתר תביעות קטנות או מי מטעמה, בגין תוכן האתר, זמינותו, תקינותו, שירותיו, טיבו, אמינותו, מהימנותו, מאפייניו, מגבלותיו, התאמתו לצרכיך ולדרישותיך, או בגין כל סיבה אחרת.
הנהלת אתר תביעות קטנות או מי מטעמה לא ישאו באחריות כלשהי כלפי המשתמשים בשרותי האתר ו/או כלפי צד ג' כלשהו.


4. מידע באתר
כל חומר או מידע המועבר לאתר ו/או באתר אינו חסוי ואינו סודי. התמונות והעיצוב הגרפי המופיעים באתר מיועדים להמחשה בלבד ואין להסתמך עליהם. הנהלת האתר אינה אחראית לתוצאות השימוש בתכנים המופיעים באתר, לרבות בגין נכונותם, דיוקם, אמינותם, תאימותם, שלמותם, עדכונתם, משמעויותיהם והשלכותיהם. השימוש שהינך עושה באתר ובתכנים, או בחומרים המקושרים לאתר וממנו, הם על אחריותך בלבד. הנהלת האתר לא תישא באחריות לכל אי-התאמה, חוסר, הטעיה או טעות הכלולים במידע זה.


5. הגבלת רשות השימוש
רשות השימוש ניתנת לכל אדם בגיר, לצרכים אישיים בלבד ולא לשימוש מסחרי מכל סוג שהוא. בלא קבלת רשות מפורשת מראש ובכתב של הנהלת אתר תביעות קטנות – אינך רשאי להוריד, להעתיק, לתכנת, לשנות, להפריד, לשלוף, ליצור נגזרות, לתמצת, לפרק, להרכיב, לשכפל, להפיק, לבצע, להדפיס, להפיץ, להציג, לשדר, לפרסם, לאחסן, להעביר, להשכיר, להחכיר, להשאיל, למכור, לשווק, לתת רשות מכל סוג שהוא, בין אם אלה נעשים בתמורה או שלא בתמורה, או לעשות כל שימוש מסחרי מכל סוג שהוא באתר ובתכנים ובכל חלק מהם או בכל מידע או תוכן אחר שהתקבל באמצעותם. אינך רשאי להשתמש בתוכנות גילוי וניטור או בכל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר, או כדי להתחקות אחר מבנה האתר, דרך פעולתו, מידע על השימוש בו או על משתמשיו. אינך רשאי להשתמש בכל רובוט, ספיידר או בכל מכשיר אחר, אוטומטי או ידני, לניטור או העתקה של האתר או התכנים. אינך רשאי להשתמש או לייצא את האתר או התכנים העומדים לרשות המשתמשים באתר, או כל חלק מהם, לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של הנהלת אתר תביעות קטנות מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן). אינך רשאי ליצור ו/או להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר. אינך רשאי לעשות באתר, בתכנים ובתוכנה שום שימוש שלא הורשה במפורש בתנאי השימוש ושום שימוש שיש בו משום הפרת הדין הישראלי.


6. בעלות, שמירה על זכויות יוצרים וזכויות קניין רוחני אחרות
לפי חוקי זכויות היוצרים של מדינת ישראל, ועל פי אמנות בין-לאומיות וכל דין רלונטי אחר, זכויות הקניין הרוחני בכל פרסומי האתר (בין אם נרשמו ובין אם לאו), ובכלל זה האתר עצמו ותכניו, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המידע, הטקסט, העיצוב, הגרפיקה, האיורים, האלמנטים הגרפיים, התמונות, הצלילים, המדגמים, סימני המסחר, כתובת האתר, תמונות, קוד המחשב, יישומי תוכנה וכל פרט אחר הקשור בהפעלת האתר, הם כולם רכוש בלעדי של בעלי אתר תביעות קטנות, אלא במקרים שצויין באופן מפורש כי זכויות היוצרים בחומר המוגן שייכות לגורם אחר. המשתמש אינו רשאי לעשות שימוש בנתונים המתפרסמים באתר, בבסיס הנתונים שבאתר וברשימות המתפרסמות באתר, למעט שימוש הוגן הכולל ציטוט סביר מתוך החומר המוגן ולמעט במקרה בו קיבל המשתמש את הסכמת בעלי אתר תביעות קטנות בכתב ומראש.
המצטט כאמור חייב לציין את המקור לציטוט. אסור למשתמש לעשות בחומר המוגן כל סילוף, פגימה או שינוי אחר, או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לחומר המוגן, העלולה לפגוע בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים בו. בכפוף לדיני זכויות יוצרים, אסור למשתמש להעתיק, להפיץ מחדש, לשדר מחדש או לפרסם חומר מאתר זה ללא הסכמת בעלי אתר תביעות קטנות. שום דבר הנמצא באתר ובתכניו או המקושר אל האתר או ממנו לא ייחשב כהקניה למשתמש של כל זכות, רישיון, או רשות מכל סוג שהוא, לא במפורש או במכוון, ולא בכל דרך אחרת שיש בה כדי להקנות זכויות יוצרים או זכויות קניין רוחני מכל סוג שהוא.


7. קישורים באתר
באתר זה מופיעים תכנים של צדדים שלישיים, ו/או אזכור פרטי עורכי דין ו/או נותני שירותים כאלה או אחרים ו/או המלצה עליהם ו/או שיש אליהם נגישות דרך קישורים (links) באתר ("תכנים של צדדים שלישיים"). תכנים אלו נועדו לנוחות המשתמש בלבד. אין לראות בקישורים הקיימים באתר המלצה מוסמכת לשימוש בהם. תכנים אלו  של צדדים שלישיים מצויים באתר לנוחיות המשתמש בלבד וההתייחסות והשימוש בהם נתונים לשיקול דעתו הבלעדי של המשתמש. הנהלת אתר תביעות קטנות אינה אחראית לתכנים של צדדים שלישיים ואינה אחראית לשום דבר הקשור לתכנים של צדדים שלישיים – לרבות שלמותם, חוקיותם, זמינותם, תקינותם, אמיתותם, אמינותם, דיוקם, תאימותם, עדכניותם, נכונותם, משמעויותיהם והשלכותיהם – או לכל פרט אחר הקשור עם אותם תכנים של צדדים שלישיים.
הנהלת אתר תביעות קטנות, או מי מטעמה, לא יישאו באחריות לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם לך או לאחר כתוצאה משימוש או הסתמכות על תכנים או שרותים של צדדים שלישיים.

הינך רשאי לספק קישורים לאתר תביעות קטנות רק עם תעמוד בתנאים הבאים:
א. אינך מציג את האתר בתוך "מסגרת" (Frame) גלויה או סמויה, אינך מסיר, מעלים, מטשטש או מסתיר בכל אופן שהוא כל חלק של דף הבית של האתר.
ב. לפחות 15 יום לפני ביצוע הקישור, תודיע להנהלת אתר תביעות קטנות בדואר אלקטרוני על רצונך לבצע קישור כזה , ותספק את כתובת האינטרנט שבה יופיע הקישור..
ג. תפסיק את הקישור ברגע שהנהלת אתר תביעות קטנות תורה לך לעשות זאת.
ד. הקישור לא ייצור רושם כי קיים כל קשר בין האתר המקשר לאתר תביעות קטנות.
ה. הקישור לאתר לא יציג למשתמש תוכן מהאתר במשולב עם חומר מכל אתר אחר.

אם ברצונך ליצור קישור החורג מהתנאים שלעיל, עליך להפנות בקשה כזאת להנהלת אתר תביעות קטנות וזו תודיע לך אם היא נותנת לך את הרשות לעשות כך ובאילו תנאים. רק לאחר שתודיע להנהלת אתר תביעות קטנות כי קיימת את התנאים שנדרשו ממך על ידי הנהלת אתר תביעות קטנות, ולאחר שקיבלת את אישור מהנהלת אתר תביעות קטנות בכתב ומראש המודיע כי התנאים בוצעו לשביעות רצונה, תהיה רשאי לבצע את הקישור כאמור.


8. איסור שימוש בלתי חוקי, מזיק או מפריע
אינך רשאי להשתמש באתר ובתכניו למטרה בלתי חוקית כלשהי. אינך רשאי להשתמש באתר ובתכניו באופן שיש בו אפשרות להזיק, לחבל, לשתק, לגרום עומס יתר או לפגוע בכל דרך שהיא באתר, ברשתות ובציוד תקשורת, או להפריע לשימוש של משתמש אחר באתר או ברשת או לזולת. אינך רשאי לעשות כל פעולה שיש בה כדי להשיג או לנסות להשיג מידע או תכנים כלשהם באמצעים שלא הועמדו לרשותך במפורש על פי תנאי השימוש.


9. מסירת פרטים והגשת פנייה
בחלקים מסוימים באתר או בשירותיו השונים (כגון בטלפון או באמצעים אחרים) ייתכן ותידרש לספק פרטים אישיים כגון: שם פרטי ומשפחה, מספר טלפון, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, וכן מידע אודות נסיבות אישיות או כל פרט שמפעילי האתר יקבעו שנחוץ לצורך יצירת קשר או מתן שירות. בפנייתך לקבלת סיוע באמצעות הטופס המקוון שבאתר, הינך מסכים שפרטי פנייתך יועברו לגורמים הקשורים עם האתר (עורכי-דין, מגשרים, בוררים וכד'), וכן שגורמים אלה יצרו עמך קשר ישיר. לפי חוק, אינך חייב למסור פרטים אלה ומסירתם תלויה ברצונך בלבד. עם זאת, אם לא מסרת את כל הפרטים המבוקשים לא תוכל לקבל מענה הולם ומספק מצוות אתר תביעות קטנות. בעת יצירת קשר עם מפעילי/צוות אתר תביעות קטנות אתה מתחייב כי פרטי ההרשמה שאתה מספק לאתר או לנציגיו הם נכונים ומדויקים. יובהר, כי מסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות לכדי עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים, כולל תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לאתר תביעות קטנות ו/או מי מטעמו.
מחובתך ליידע את מפעילי האתר על כל שינוי של מידע שסיפקת לאתר או לנציגיו. הנהלת האתר אינה מתירה שימוש בשמך על ידי כל אדם או גוף אחר, ומחובתך למנוע שימוש בלתי מורשה כזה. אם ידוע לך או יש לך סיבה להאמין כי נעשה או ייעשה שימוש בלתי מורשה מסוג כל שהוא, עליך להודיע על כך לאלתר להנהלת האתר.
מפעילי אתר תביעות קטנות ומי מטעמם אינם מחוייבים, בשום מקרה לענות ו/או להתייחס לשאלות ו/או לפניות שנשלחו לאתר, ושמורה להם הזכות להתעלם מפנייתך בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי ומבלי שיידרשו לספק הסברים לכך.
אינך רשאי להעלות לפורום האתר הודעות שאינן עוסקות ישירות בעניינים משפטיים, או הודעות פרסומיות כלשהן, בין אם מובהקות ובין אם סמויות, ובין אם הן עם או בלי קישורים.


10. פרטיות
הפרטים האישיים שתמסור בעת פנייתך ישמרו במאגרי המידע של אתר תביעות קטנות, למעט פרטי אמצעי התשלום אשר כלל אינם נשמרים במערכות האתר, בשום שלב.

מפעילי אתר תביעות קטנות יעשו כמיטב יכולתם באמצעים העומדים לרשותם כדי להגן על פרטי המשמש ופרטיותו ולשמור את המידע שימסור בהתאם למדיניות הפרטיות המובאת בזאת. ואולם, חשוב להבהיר כי מאחר ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרות אתר תביעות קטנות להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביו או חשיפת המידע האגור בו עקב תקלה או טעות אנוש.
בנסיבות אלה, לא ניתן להבטיח הגנה מלאה על פרטים אלו, ולפיכך, בהסמתך לתנאי השימוש באתר, הינך פוטר בזה את מפעילי אתר תביעות קטנות ומי מטעמם מכל אחריות לכל פגיעה או נזק, ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם לך כתוצאה מדליפת פרטים אלה.

מפעילי אתר תביעות קטנות וגורמים המוסמכים על-ידי מפעילי האתר, רשאים להשתמש בפרטים שנמסרו על ידך בעת פנייתך למערכת האתר, לצורך טיפול בפנייתך ובפרט לצורך יצירת קשר איתך, לרבות פעילויות לטובת כלל משתמשי האתר, ובכללן אירגון משתמשים בעלי עניין משותף, שיווק של האתר, ניתוח דפוסי שימוש, וכיוצא באלה, והכול בהתאם להוראות החוק לרבות הוראות חוק הגנת הפרטיות התשמ"א – 1981. במסירת פרטיך באתר תביעות קטנות, אתה נותן למפעילי אתר תביעות קטנות אפשרות לעשות בהם שימוש למטרות מסוג אלה. מפעילי אתר תביעות קטנות יהיו רשאים לשלוח לך מידע בנושאים הקשורים לאתר ולתכניו, אלא אם לא הסכמת לכך מלכתחילה או אם הודעת למערכת האתר בדואר אלקטרוני unsubscribe@tviot-ktanot.co.il כי אינך מעוניין בקבלת מידע כאמור מאתר תביעות קטנות.


11. איסור על צדדים שלישיים לפנות למשתמשים
בשום מקרה ובשום אופן לא ישתמש כל צד שלישי באתר ובתכניו לשידול מכל סוג שהוא של משתמשי האתר בין למטרות מסחריות ובין לכל מטרה אחרת, אלא באישור מפורש מראש ובכתב של מפעילי אתר תביעות קטנות ועל פי שיקול דעתם הבלעדי.


12. פרסומות, חסויות ותכנים של צד ג'
האתר מכיל תכנים של צד ג' ("פרסומות"), לרבות מאמרים, תקצירי פסק דין, פרסומות, מתן חסויות, תגובות בפורום וכיוצא באלו. בעלי תכנים אלו ("מפרסמים") אחראים לתכנים שבבעלותם אשר מפורסמים באתר ולעמידתם של תכנים אלו בהוראות כל דין. אתר תביעות קטנות או מי מטעמו אינו אחראי בכל דרך שהיא לתכנים של צד ג', לרבות חוקיותם, נכונותם, אמינותם, דיוקם, שלמותם, תאימותם, עדכונותם, משמעויותיהם והשלכותיהם.
אינך רשאי לפרסם באתר תביעות קטנות ללא אישור מפורש בכתב מהנהלת האתר. איסור זה חל, בין היתר, על כתיבת הודעות פורום פרסומיות, העלאת קישורים פרסומיים לפורום, וכד'.


13. פרסום תכנים באתר תביעות קטנות
א. בעלות – המפרסם מצהיר בזאת כי הוא כותב התוכן ו/או בעל זכויות היוצרים של התוכן אותו הוא מעוניין לפרסם באתר תביעות קטנות.
ב. אחריות – אתר תביעות קטנות לא ישא באחריות כלשהי לגבי תביעות בנושא זכויות היוצרים של התוכן המפורסם. האחראי הבלעדי לכל תוכן הינו מפרסם התוכן.
ג. אישור המפרסם – מפרסם התוכן באתר נותן בזאת את אישורו לאתר תביעות קטנות להציג, לפרסם, לערוך ולאפשר למשתמשי האתר להשתמש בתוכן בכפוף לתקנון האתר. אתר תביעות קטנות רשאי להוסיף כל תוכן לחומר המפורסם, לרבות תמונות וטקס המעידים שהחומר עבר עריכה דיגיטאלית ומופץ ע"י אתר תביעות קטנות.
ד. שימוש בתוכן האתר על ידי גורמים אחרים – אין לעשות שימוש בתכנים המופיעים באתר תביעות קטנות ללא אישור ממפרסם התוכן. במקרה של הפרת זכויות מפרסם התוכן, אחריות אכיפת ההפרה הינה של מפרסם התוכן בלבד ואין לאתר תביעות קטנות צד בעניין.
ה. יחסי האתר והמפרסמים – שום דבר האמור במסמך זה לא ייחשב כיוצר יחסי שותפות או מחוייבות כלשהם בין הנהלת אתר תביעות קטנות למפרסמים באתר או באמצעותו, בין אם השותפות נעשתה בתמורה ובין אם לאו, לרבות יחסי עובד מעביד, נציגות, שליחות או סוכנות בין מפרסם התוכן להנהלת אתר תביעות קטנות.
ו. הגבלת אחריות האתר להתקשרויות בין משתמש למפרסם – כל עסקה או התקשרות שתתבצע בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים באתר עצמו או על ידי מפעילי האתר, באמצעים שונים כגון דואר אלקטרוני, טלפון, או כל אמצעי פרסום/תקשורת אחר, ובכלל זה באמצעות קישור (Link) לאתר צד ג', אינה כוללת את מפעילי אתר תביעות קטנות כצד בעסקה, ותסוכם ישירות בין המשתמש לבין המפרסם הנוגע בדבר. האתר או מי מטעמו אינם צד לכל עסקה כזו והם לא יישאו באחריות לשירותים ולמוצרים שיוצעו במודעות המתפרסמות באתר או באתרים אליהם הגיע המשתמש באמצעות קישורים מהאתר, ולעסקאות או התקשרויות אשר יתבצעו באמצעות פרסומים אלו. האתר או מי מטעמו לא יקחו חלק במחלוקות אם וכאשר יתעוררו בין הצדדים השונים בעסקה או בהתקשרות.
ז. הגבלת אחריות – אתר תביעות קטנות לא ישא באחריות כלפי המפרסם ו/או צד ג' כל שהוא, לכל נזק ישיר או עקיף שייגרם כתוצאה מפרסום תכניו באתר, או כתוצאה משגיאה או שינוי שיבוצע בתוכן ע"י האתר. על המפרסם מוטלת החובה לבדוק את נכונות פרסומיו כפי שהם מופיעים באתר תביעות קטנות, ובהתאם לכך עליו להודיע להנהלת האתר על השינויים הנדרשים בתוכן שבבעלותו. במידה והמפרסם אינו מעוניין בהמשך פרסום תכניו באתר, עליו להודיע על כך בכתב או בדוא"ל להנהלת אתר תביעות קטנות כדי שזו תסיר את התוכן האמור, וכל זאת בכפוף להתחייבויות הצדדים לגבי התוכן האמור.
ח. קישורים – כל הקישורים המופיעים בתוכן המפורסם חייבים להיות פעילים כל זמן שהתוכן מפורסם באתר תביעות קטנות.
ט. תקופת הפרסום – אישור פרסום התכנים, הניתן לאתר תביעות קטנות על ידי המפרסם, הינו לתקופה של שנה לפחות, וזאת מבלי לפגוע בזכויות של אתר תביעות קטנות להפסיק בכל עת, ואף באופן מיידי, את ההתקשרות עם מפרסם התוכן, ובכלל זה להסיר את פרסומיו, במידה והאתר יראה זאת לנכון או אם יחליט לעשות כן בהתאם לצרכי האתר.


14. הזכות לשנות את תנאי השימוש
אתר תביעות קטנות שומר לעצמו את הזכות לשנות את תנאי השימוש באתר בכל זמן וללא התראה מוקדמת.

15. מדיניות שירות
15.א. הזמנת שירות תתבצע על ידי הלקוח באמצעות מילוי טופס ההזמנה המופיע באתר. יובהר כי השלמת מילוי הטופס והשלמת התשלום עבור השירות מהווים תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה.
15.ב. הנהלת האתר לא תעשה בפרטי הלקוח כל שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש ורכישה אלה.
15.ג. על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות, יש להקפיד על מסירת כל הפרטים הנדרשים באתר במדויק. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, החברה לא תוכל להבטיח שהשירות יושלם ללא תקלות.
15.ד. פרטי ההזמנה כפי שהזין הלקוח בטופס ההזמנה ורישום העסקה במחשבי החברה יהוו ראייה חלוטה וסופית להזמנת השירות.
15.ה. לאחר הזמנת השירות תישלח למשתמש הודעת דואר אלקטרוני המאשרת את קליטת פרטי ההזמנה. אישור זה עדיין אינו מאשר כי הנהלת האתר מקבלת על עצמה את אספקת את השירות האמור, אלא הוא מעיד אך ורק כי פרטי ההזמנה נקלטו אצל הנהלת האתר וכי הנהלת האתר מתחילה לבחון את הטיפול בהזמנה. הנהלת האתר רשאית לסרב להשלים את הטיפול בהזמנה. במידה והנהלת האתר תחליט לסרב להשלים הטיפול בהזמנה, היא תודיע על כך ללקוח בהקדם האפשרי והלקוח יקבל החזר התשלום במלואו.
15.ו. אישור רשמי על הגשת כתב תביעה/הגנה יישלח אל המשתמש בדוא"ל. הזמן הצפוי לשליחת האישור אל המשתמש הינו 3 ימי עסקים ממועד ביצוע ההזמנה. במידה ולא התקבל האישור אצל המשתמש בתוך פרק זמן זה, עליו לפנות אלינו לצורך בירור.
15.ז. יודגש כי החברה תהיה רשאית לבטל הזמנה של לקוח מכל סיבה שהיא ועל-פי שיקול דעתה הבלעדי וללקוח לא תהא כל טענה בקשר לכך, בכפוף להשבת הסכום ששולם לחברה על ידי הלקוח. בכל מקרה, החברה לא תהיה אחראית ולא תישא באחריות לכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי לרבות, אך לא רק, נזק בגין אפשרות לרכישת השירות אצל צד שלישי במחיר שונה מהמחיר באתר. לעניין זה, הזכות לביטול עסקה נתון לחברה לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

15.ז.1. במקרה בו לא אושרה העסקה ע״י חברת האשראי או כל שירות תשלום אחר המוצע באתר ונבחר ע"י הלקוח.
15.ז.2. במצבים בהם החברה מנועה מלספק את השירות מכל סיבה שהיא.
15.ז.3. אם החברה חושדת כי הלקוח מסר פרטים שגויים, במתכוון או שלא במתכוון.
15.ז.4. אם לא נקלטו במערכת פרטיו המלאים של הלקוח ושל הזמנתו.
15.ז.5. אם התגלה כי קיים מכשול ביכולת לספק את השירות.
15.ז.6. אם בוצעו מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע באתר או בהנהלת האתר, או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחותיה, עובדיה וספקיה.
15.ז.7. אם שירותי האתר שימשו לביצוע מעשה הנחזה כבלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.
15.ז.8. אם הופר תנאי בהסכם זה, או כל תנאי אחר שהוצג ע"י החברה.
15.ז.9. אם לחובת הלקוח עומד חוב כספי לחברה או לגורמים הקשורים עמה והחוב לא נפרע, למרות שחלף המועד לתשלומו.
15.ז.10. אם החברה חושדת כי בכוונת הלקוח למכור את השירות שנרכש ממנה לצד ג'. בהקשר זה הלקוח מאשר ומתחייב כי לא ימכור שירות שרכש באתר לצד ג' כלשהו.
15.ז.11. אם החברה לא הצליחה ליצור קשר עם הלקוח.
15.ז.12. בכל מקרה אשר בו, מחמת "כח עליון", אין באפשרות החברה לבצע ניהול תקין של האתר, לספק ללקוח את השירות ו/או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה. בסעיף זה "כוח עליון" משמעו: לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני.

15.ח. לעניין התנאים במסמך זה, ימי עסקים לא יכללו ימים בהם לא מתקיימת פעילות סדירה מלאה באחר או יותר מהגורמים הקשורים לפעילות האתר, כגון: ימי פגרת בית משפט, ימי שביתה בדואר ישראל, וכדומה.

15.ט. התשלום באתר הינו באמצעות סליקה מקוונת של כרטיס אשראי. אנו מכבדים כרטיסי אשראי של המותגים הבאים:
ויזה, מאסטרקארד, ישראכרט, לאומי קארד, דיינרס, אמריקן אקספרס.

16. אין זכות ביטול עסקה ע"י הלקוח
האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ״א 1981 (להלן: החוק).
השירותים המוצעים באתר מבוצעים בהתאם לנתונים המסויימים והיחודיים שנמסרים על ידי הלקוח. בהתאם לזאת, השירותים המוצעים באתר הינם בגדר "טובין שיוצרו במיוחד לפי הזמנה של הצרכן" כאמור בסעיף 4ג.(ד)(3) בחוק. לפיכך, הזמנת שירות באתר הינה עסקה צרכנית שהלקוח אינו רשאי לבטל.


17. חילוקי דעות, הדין החל ומקום השיפוט
מוסכם ומוצהר בזאת מפורשות כי על הגישה והשימוש באתר או בקישוריו או בשירותיו השונים, לרבות כל הקשור והנובע מתנאי השימוש, יחולו דיני מדינת ישראל, וכי עצם הימצאות אדם העושה שימוש כזה במקום כלשהוא ברחבי הארץ או העולם, לא תקנה סמכות שיפוט מקומית לבתי המשפט שבאזור שיפוטם מצוי המשתמש באתר או המשתמש בשירותי האתר. המשתמש באתר זה ובשירותיו מסכים כי לבתי המשפט בתל אביב תהיה הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים ובכל התביעות בנושאים אלה או הקשורים או הנובעים מהם וזאת גם אם תוגש תביעה או כל הליך משפטי אחר כולל צדדים שלישיים ונתבעים, לרבות מחלוקת בעניין כל פעילות הקשורה עם האתר.


18. יצירת קשר
בכל שאלה או בקשה ניתן לפנות אלינו באמצעות עמוד צור קשר.

הגשת תביעה קטנה באינטרנט

פשוט

שלושה שלבים פשוטים מלווים בהנחיות והסברים המותאמים לפרטי המקרה שלך

מהיר

מאפשר הגשת תביעה תוך מספר דקות וכולל אפשרות לצירוף קבצים

זול

חוסך זמן וטרחה. עיבוד, בקרה, הפקת מסמכים וצרופות והגשתם לבית המשפט