מידע למתדיין (תובע או נתבע) בתביעות קטנות

ההנחיות מנוסחות בלשון זכר אך הן מופנות לזכר ונקבה כאחד.

מתדיין נכבד, להלן מידע חשוב והוראות בעניין התביעה הקטנה, שאותם יש לקרוא בעיון.

(1)  צירוף מסמכים לכתב התביעה ולכתב ההגנה: יש לצרף לכתב התביעה או לכתב ההגנה (לפי העניין) את כל המסמכים שבכוונתך להסתמך עליהם בדיון.
צירוף מסמכים: מסמכים רצוי לצלם ע"י סורק מסמכים. באם הדבר לא מתאפשר, מומלץ לצלם את המסמך במבט על, מגובה גבוה ככל שניתן (הנחת המסמך על הרצפה וצילום מגובה עמידה) תוך הפעלת זום, כשהמסמך מונח על רקע לבן.
צירוף תמונות: על התמונות להיות באיכות גבוהה דיה כך שהן יהיו ברורות גם לאחר הדפסתן. תמונות של פריטים רצוי לצלם על רקע לבן בדומה להנחיות לצילום מסמכים.
אם לא צורפו כל המסמכים, יש להגישם לבית המשפט בהקדם האפשרי על מנת לייעל את הדיון בתביעה. באפשרותך להזמין שירות עדכון כתב תביעה.

(2)  הזמנה לדיון: לאחר שהוגשה תביעה קטנה, תקבע מזכירות בית המשפט תאריך לדיון בתביעה.
המזכירות תשלח לתובע הזמנה לדיון בדואר רשום עם אישור מסירה, וכן תשלח עותק מכתב התביעה והזמנה לדיון לכתובת של הנתבע שהתובע מסר כשהגיש את כתב התביעה (אם יש כמה נתבעים, אז לכולם) בדואר רשום עם אישור מסירה.

התובע נדרש לוודא שקיבל הזמנה לדיון, שהכתובת של הנתבע שמסר הינה עדכנית ולזכור את תאריך הדיון כשיתקבל (יש לרשום ביומן או ליצור אמצעי תזכורת אחר). במידה ובתוך 40 יום התובע לא קיבל הזמנה לדיון, עליו לפנות בהקדם אל מוקד בית המשפט (בטלפון 077-270-3333) ולברר מהו מועד הדיון.

(3)  מעקב ועדכון פרטים: על התובע לוודא נכונות פרטי התיק ולעקוב ביוזמתו אחר מצב התיק, מועדי הדיון וההחלטות בתיק. בירור לגבי מצב התיק ניתן לבצע מול מוקד בית המשפט (בטלפון 077-270-3333). המידע בתיק יינתן אך ורק לצדדים בתיק, בכפוף להזדהות מול הנציג בטלפון.
יש לעדכן את בית המשפט מיד אודות כל שינוי בפרטי תובע או נתבע; לרשותך טופס מקוון לעדכון כתב התביעה.

(4)   התובע נדרש לוודא שהנתבע קיבל את כתב התביעה וההזמנה לדיון: בית המשפט ייתן פסק דין נגד נתבע בהיעדרו רק לאחר ששוכנע שהנתבע קיבל את כתב התביעה ואת ההזמנה לדיון, והנתבע לא הגיש כתב הגנה או לא התייצב לדיון לפי ההזמנה.

לכן, התובע נדרש לברר מול מוקד בית המשפט (בטלפון 077-270-3333), החל מ-40 יום לאחר מועד פתיחת התיק ועד 60 ימים לפני מועד הדיון, האם הנתבע קיבל את כתב התביעה ואת ההזמנה לדיון, שנשלחו אליו ע"י בית המשפט.

אם עלה מהבירור כי הנתבע לא קיבל את כתב התביעה וההזמנה לדיון, מומלץ לברר מול נציג מוקד בית המשפט מהי סיבת אי המסירה (כתובת שגויה, הנתבע עזב, וכדומה) ובמקרה זה על התובע או מי מטעמו (מיופה כוח), לגשת למזכירות ביהמ"ש ולבקש להמציא לנתבע את כתב התביעה והזימון לדיון באופן אישי ('מסירה אישית'). מזכירות ביהמ"ש תמסור לתובע מעטפה למסירה אישית (ובה הודעה מטעם ביהמ"ש בצירוף כתב התביעה חתום ע"י ביהמ"ש) וכן טופס אישור ביצוע מסירה אישית והנחיות לביצוע המסירה (אין לבצע מסירה אישית באמצעות דואר ישראל).

את המסירה האישית יש לבצע לא יאוחר מ- 40 יום לפני מועד הדיון. לרשותך טופס מקוון להזמנת שירות ביצוע מסירה אישית.

(5)  פסק דין בהעדר הגנה: על הנתבע להגיש כתב הגנה בתוך 30 ימים מהיום שקיבל את כתב התביעה, אלא אם כן בית המשפט האריך, לבקשתו, את המועד להגשת כתב הגנה; על התובע לעקוב אחר מצב התיק ובפרט לברר (מול מוקד בית המשפט בטלפון 077-270-3333) האם הנתבע הגיש כתב הגנה במועד.

אם הנתבע לא הגיש כתב הגנה במועד, התובע רשאי לבקש מבית המשפט לתת פסק דין לפי כתב התביעה בלבד, עוד לפני מועד הדיון; במקרה זה בית המשפט יחליט, על פי שיקול דעתו, אם לתת פסק דין בהעדר כתב הגנה. לרשותך טופס מקוון להגשת בקשה למתן פסק דין בהעדר כתב הגנה.

(6)  היעדרות מהדיון: אם ההזמנה לדיון נמסרה לתובע והוא לא התייצב, הרי שבמועד הדיון רשאי בית המשפט לדחות את התביעה ואף לחייב את התובע בהוצאות הנתבע. אם שני הצדדים לא התייצבו, יהיה בית המשפט רשאי למחוק את התביעה.

(8)  הדיון בתביעה: בתביעה קטנה בד"כ מתקיים דיון אחד שבו נשמעות העדויות של בעלי הדין והעדים.
חובה על הצדדים להזמין לדיון את כל העדים שברצונם שיעידו ולהביא עמם את כל המסמכים התומכים בגרסתם (כאמור, יש לצרף עותקים של מסמכים אלה לכתב התביעה/הגנה).

(9)  זימון עדים: על כל צד (תובע/נתבע) להזמין בעצמו את עדיו לדיון (ואינו נדרש להודיע על כך מראש לבית המשפט).
אם התובע/נתבע חושש שעד מסויים לא יתייצב לדיון ומעוניין שבית המשפט יחייב את העד בכך, עליו להגיש לבית המשפט בהקדם האפשרי בקשה לזימון העד בצירוף כתובתו המלאה, טלפון נייד (אם ידוע), ופירוט מדוע עדותו נחוצה.
את הבקשה יש להגיש בהקדם האפשרי, וככל האפשר עד 40 יום לפני מועד הדיון.
בדרך כלל, כשביהמ"ש מאשר זימון עד, ביהמ"ש יתנה את זימון העד בכך שהצד שביקש את הזימון יפקיד בקופת בית המשפט סכום מסויים (שייקבע ע"י ביהמ"ש) עבור הוצאות העד.

תובע או נתבע רשאים לבקש מביהמ"ש לבצע מסירה אישית של ההזמנה לעד כדי לוודא שקיבל הזמנה זו. על המבקש לעקוב אחר החלטה שתינתן בעניין ע"י בית המשפט. כמו כן עליו לוודא, 60 ימים לפני הדיון, שהעד קיבל את הזימון, ואם הוא לא קיבל אותו – יש לבקש הוראות בכתב מבית המשפט. לרשותך טופס בקשה לזימון עדים בתביעה קטנה.

(10)  התאמות נגישות: אם הינך בעל/ת מוגבלות, תוכל לפנות לבית המשפט בבקשה לקבלת התאמות נגישות, לפי הצורך.

(11)  תרגום מהלך הדיון המשפטי: אם הינך נדרש לתרגום מהלך הדיון המשפטי לשפה שאיננה עברית, עליך להגיש בקשה מתאימה לבית המשפט, וזאת עד 14 יום לפני מועד הדיון.

(12)  האמור אינו מהווה ייעוץ משפטי: המתדיינים (תובע/נתבע) נדרשים לפעול בהתאם לתקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין) התשל"ז-1967. האמור בדף מידע זה אינו מחליף את התקנות או הוראות דין אחרות, ואין לראות בו ייעוץ משפטי או תחליף לו. במקרה של סתירה בין האמור בדף מידע זה לבין הוראות הדין, גוברות הוראות הדין.

ראה הנחיות להתנהלות בדיון במדריך לתביעות קטנות.כללי התנהגות באולם הדיונים

כללי ההתנהגות נועדו לשמור על תקינותו ויעילותו של ההליך המשפטי וכן את מעמדו ותפקידו של השופט בדיון המשפטי. השמירה על הכללים היא לטובתך, לטובת המתדיינים ולטובת הציבור בכללותו.

  1. יש להופיע לבית המשפט בלבוש הולם.
  2. יש לשמור על השקט במסדרונות בית המשפט ולהיכנס לאולם הדיונים ולצאת ממנו בשקט ובאופן שלא יפריע למהלך הדיון.
  3. יש לקום עם כניסת השופט לאולם הדיונים ועם יציאתו ממנו.
  4. אין להשתמש באולם הדיונים במכשירים אלקטרוניים למיניהם (כגון: טלפונים ניידים, מכשירי צילום, מכשירי הקלטה, וכיוצ"ב).
  5. אין להכניס דברי מאכל ומשקה לאולם הדיונים, למעט מים שתייה.
  6. אין לנהל שיחות בין הנוכחים באולם במהלך הדיון, ללא רשות השופט במפורש.
  7. אין לדבר אל השופט אלא אם כן ניתנה על ידו רשות לעשות כן, ומשניתנה רשות שכזו – יש לפנות אל השופט בגוף שלישי (כבודו/ה או אדוני/גבירתי) ולדבר בנחת ובדרך ארץ.
  8. בדברך אל השופט, עליך לקום.
  9. אין להתקרב לדוכן השופט ללא הזמנתו.
  10. באופן כללי, יש להתנהג במסדרונות בית המשפט ובאולמות הדיונים בדרך המכבדת את בעליה, את הנוכחים באולם בית המשפט, ובמיוחד את השופט היושב בדיון.

אי שמירה על הוראות אלה עלולה לגרום להוצאתך מן האולם ולהפעלת סנקציות נגדך על פי חוק.

הגשת תביעה קטנה באינטרנט

פשוט

שלושה שלבים פשוטים מלווים בהנחיות והסברים המותאמים לפרטי המקרה שלך

מהיר

מאפשר הגשת תביעה תוך מספר דקות וכולל אפשרות לצירוף קבצים

זול

חוסך זמן וטרחה. עיבוד, בקרה, הפקת מסמכים וצרופות והגשתם לבית המשפט