מידע למתדיין (תובע או נתבע) בתביעות קטנות

מתדיין נכבד, להלן מידע חשוב והוראות בעניין התביעה הקטנה, שאותם יש לקרוא בעיון.

(א)  הזמנה לדיון: לאחר שיוגש כתב התביעה תקבע מזכירות בית המשפט תאריך לדיון בתביעה; המזכירות תשלח לתובע הזמנה לדיון בדואר רשום עם אישור מסירה, וכן תשלח עותק מכתב התביעה והזמנה לדיון לכתובת של הנתבע שהתובע מסר כשהגיש את כתב התביעה (אם יש כמה נתבעים, אז לכולם); התובע נדרש לוודא שקיבל תאריך לדיון, שהכתובת של הנתבע שמסר הינה עדכנית ולזכור את תאריך הדיון כשיתקבל (יש לרשום ביומן או ליצור אמצעי תזכורת אחר);

(ב)  עדכון פרטים: יש לעדכן את בית המשפט מיד על שינוי בכתובת או בטלפון של תובע או נתבע; לרשותך טופס מקוון לעדכון כתב התביעה.

(ג)   התובע נדרש לוודא שהנתבע קיבל את כתב התביעה והזמנה לדיון: בית המשפט ייתן פסק דין נגד נתבע בהיעדרו רק לאחר ששוכנע שהנתבע קיבל את כתב התביעה ואת ההזמנה לדיון, והנתבע לא הגיש כתב הגנה או לא התייצב לדיון לפי ההזמנה; לכן התובע נדרש לברר במזכירות 60 ימים לפני הדיון אם הנתבע קיבל את כתב התביעה ואת ההזמנה לדיון; אם הנתבע לא קיבל את כתב התביעה והזמנה לדיון, על התובע, או מי מטעמו, להמציא לנתבע את כתב התביעה וזימון לדיון במסירה אישית לפחות 40 יום לפני מועד הדיון. הנחיות לביצוע מסירה אישית אפשר לקבל במזכירות; לרשותך טופס מקוון להזמנת ביצוע מסירה אישית.

(ד)  פסק דין בהעדר הגנה: על הנתבע להגיש כתב הגנה בתוך 30 ימים מהיום שקיבל את כתב התביעה, אלא אם כן בית המשפט האריך, לבקשתו, את המועד להגשת כתב הגנה; אם לא הגיש הנתבע כתב הגנה במועד, התובע רשאי לבקש מבית המשפט לתת פסק דין לפי כתב  התביעה בלבד, עוד לפני מועד הדיון; לבית המשפט יש שיקול דעת אם לתת פסק דין בהעדר הגנה; לרשותך טופס מקוון להגשת בקשה למתן פסק דין בהעדר כתב הגנה.

(ה)  היעדרות מהדיון: אם הזמנה לדיון נמסרה לתובע והוא לא התייצב, הרי שבמועד הדיון יהיה רשאי בית המשפט לדחות את התביעה. אם שני הצדדים לא התייצבו, יהיה בית המשפט רשאי למחוק את התביעה.

(ו)  הדיון בתביעה: בתביעה קטנה בד"כ מתקיים דיון אחד שבו נשמעות העדויות של בעלי הדין והעדים; חובה על הצדדים להזמין לדיון את כל העדים שברצונם שיעידו ולהביא עמם את כל המסמכים התומכים בגרסתם (כאמור, יש לצרף עותקים של מסמכים אלה לכתב התביעה/הגנה).

(ז)  זימון עדים: על התובע להזמין בעצמו את העדים לדיון; אם התובע חושש שעד לא יתייצב ומעוניין שבית המשפט יחייב אותו בכך, על התובע להגיש לבית המשפט בהקדם האפשרי בקשה לזימון העד בצירוף כתובתו המלאה, טלפון נייד (אם ידוע), ופירוט מדוע עדותו נחוצה; על התובע לעקוב אחר החלטה שתינתן ע"י בית המשפט; התובע חייב לוודא, 60 ימים לפני הדיון, שהעד קיבל את הזימון, ואם הוא לא קיבל אותו – יש לבקש הוראות בכתב מבית המשפט. לרשותך טופס בקשה לזימון עדים בתביעה קטנה.

(ח)  התאמות נגישות: אם הינך בעל/ת מוגבלות, תוכל לפנות לבית המשפט בבקשה לקבלת התאמות נגישות, לפי הצורך.

(ט)  תרגום מהלך הדיון המשפטי: אם הינך נדרש לתרגום מהלך הדיון המשפטי לשפה שאיננה עברית, עליך להגיש בקשה מתאימה לבית המשפט, וזאת עד 14 יום לפני מועד הדיון.

(א)  הזמנה לדיון: לאחר שיוגש כתב התביעה תקבע מזכירות בית המשפט תאריך לדיון בתביעה; המזכירות תשלח לתובע הזמנה לדיון בדואר רשום עם אישור מסירה, וכן תשלח עותק מכתב התביעה והזמנה לדיון לכתובת של הנתבע שהתובע מסר כשהגיש את כתב התביעה (אם יש כמה נתבעים, אז לכולם); התובע נדרש לוודא שקיבל תאריך לדיון, שהכתובת של הנתבע שמסר הינה עדכנית ולזכור את תאריך הדיון כשיתקבל (יש לרשום ביומן או ליצור אמצעי תזכורת אחר);

(ב)  עדכון פרטים: יש לעדכן את בית המשפט מיד על שינוי בכתובת או בטלפון של תובע או נתבע; לרשותך טופס מקוון לעדכון כתב התביעה.

(ג)   התובע נדרש לוודא שהנתבע קיבל את כתב התביעה והזמנה לדיון: בית המשפט ייתן פסק דין נגד נתבע בהיעדרו רק לאחר ששוכנע שהנתבע קיבל את כתב התביעה ואת ההזמנה לדיון, והנתבע לא הגיש כתב הגנה או לא התייצב לדיון לפי ההזמנה; לכן התובע נדרש לברר במזכירות 60 ימים לפני הדיון אם הנתבע קיבל את כתב התביעה ואת ההזמנה לדיון; אם הנתבע לא קיבל את כתב התביעה והזמנה לדיון, על התובע, או מי מטעמו, להמציא לנתבע את כתב התביעה וזימון לדיון במסירה אישית לפחות 40 יום לפני מועד הדיון. הנחיות לביצוע מסירה אישית אפשר לקבל במזכירות; לרשותך טופס מקוון להזמנת ביצוע מסירה אישית.

(ד)  פסק דין בהעדר הגנה: על הנתבע להגיש כתב הגנה בתוך 30 ימים מהיום שקיבל את כתב התביעה, אלא אם כן בית המשפט האריך, לבקשתו, את המועד להגשת כתב הגנה; אם לא הגיש הנתבע כתב הגנה במועד, התובע רשאי לבקש מבית המשפט לתת פסק דין לפי כתב  התביעה בלבד, עוד לפני מועד הדיון; לבית המשפט יש שיקול דעת אם לתת פסק דין בהעדר הגנה; לרשותך טופס מקוון להגשת בקשה למתן פסק דין בהעדר כתב הגנה.

(ה)  היעדרות מהדיון: אם הזמנה לדיון נמסרה לתובע והוא לא התייצב, הרי שבמועד הדיון יהיה רשאי בית המשפט לדחות את התביעה. אם שני הצדדים לא התייצבו, יהיה בית המשפט רשאי למחוק את התביעה.

(ו)  הדיון בתביעה: בתביעה קטנה בד"כ מתקיים דיון אחד שבו נשמעות העדויות של בעלי הדין והעדים; חובה על הצדדים להזמין לדיון את כל העדים שברצונם שיעידו ולהביא עמם את כל המסמכים התומכים בגרסתם (כאמור, יש לצרף עותקים של מסמכים אלה לכתב התביעה/הגנה).

(ז)  זימון עדים: על התובע להזמין בעצמו את העדים לדיון; אם התובע חושש שעד לא יתייצב ומעוניין שבית המשפט יחייב אותו בכך, על התובע להגיש לבית המשפט בהקדם האפשרי בקשה לזימון העד בצירוף כתובתו המלאה, טלפון נייד (אם ידוע), ופירוט מדוע עדותו נחוצה; על התובע לעקוב אחר החלטה שתינתן ע"י בית המשפט; התובע חייב לוודא, 60 ימים לפני הדיון, שהעד קיבל את הזימון, ואם הוא לא קיבל אותו – יש לבקש הוראות בכתב מבית המשפט. לרשותך טופס בקשה לזימון עדים בתביעה קטנה.

(ח)  התאמות נגישות: אם הינך בעל/ת מוגבלות, תוכל לפנות לבית המשפט בבקשה לקבלת התאמות נגישות, לפי הצורך.

(ט)  תרגום מהלך הדיון המשפטי: אם הינך נדרש לתרגום מהלך הדיון המשפטי לשפה שאיננה עברית, עליך להגיש בקשה מתאימה לבית המשפט, וזאת עד 14 יום לפני מועד הדיון.

הגשת תביעה קטנה באינטרנט

פשוט

שלושה שלבים פשוטים מלווים בהנחיות והסברים המותאמים לפרטי המקרה שלך

מהיר

מאפשר הגשת תביעה תוך מספר דקות וכולל אפשרות לצירוף קבצים

זול

חוסך זמן וטרחה. עיבוד, בקרה, הפקת מסמכים וצרופות והגשתם לבית המשפט