מידע למתדיין (תובע או נתבע) בתביעות קטנות

ההנחיות מנוסחות בלשון זכר אך הן מופנות לזכר ונקבה כאחד.

מתדיין נכבד, להלן מידע חשוב והוראות בעניין התביעה הקטנה, שאותם יש לקרוא בעיון.

(1)  צירוף מסמכים לכתב התביעה ולכתב ההגנה: יש לצרף לכתב התביעה או לכתב ההגנה (לפי העניין) את כל המסמכים שבכוונתך להסתמך עליהם בדיון.
צירוף מסמכים: מסמכים רצוי לצלם ע"י סורק מסמכים. באם הדבר לא מתאפשר, מומלץ לצלם את המסמך במבט על, מגובה גבוה ככל שניתן (הנחת המסמך על הרצפה וצילום מגובה עמידה) תוך הפעלת זום, כשהמסמך מונח על רקע לבן.
צירוף תמונות: על התמונות להיות באיכות גבוהה דיה כך שהן יהיו ברורות גם לאחר הדפסתן. תמונות של פריטים רצוי לצלם על רקע לבן בדומה להנחיות לצילום מסמכים.
אם לא צורפו כל המסמכים, יש להגישם לבית המשפט בהקדם האפשרי על מנת לייעל את הדיון בתביעה. באפשרותך להזמין שירות עדכון כתב תביעה.

(2)  הזמנה לדיון: לאחר שהוגשה תביעה קטנה, תקבע מזכירות בית המשפט תאריך לדיון בתביעה; המזכירות תשלח לתובע הזמנה לדיון בדואר רשום עם אישור מסירה, וכן תשלח עותק מכתב התביעה והזמנה לדיון לכתובת של הנתבע שהתובע מסר כשהגיש את כתב התביעה (אם יש כמה נתבעים, אז לכולם) בדואר רשום עם אישור מסירה; התובע נדרש לוודא שקיבל תאריך לדיון, שהכתובת של הנתבע שמסר הינה עדכנית ולזכור את תאריך הדיון כשיתקבל (יש לרשום ביומן או ליצור אמצעי תזכורת אחר);

(3)  עדכון פרטים: יש לעדכן את בית המשפט מיד על שינוי בכתובת או בטלפון של תובע או נתבע; לרשותך טופס מקוון לעדכון כתב התביעה.

(4)   התובע נדרש לוודא שהנתבע קיבל את כתב התביעה והזמנה לדיון: בית המשפט ייתן פסק דין נגד נתבע בהיעדרו רק לאחר ששוכנע שהנתבע קיבל את כתב התביעה ואת ההזמנה לדיון, והנתבע לא הגיש כתב הגנה או לא התייצב לדיון לפי ההזמנה; לכן התובע נדרש לברר מול מזכירות בית המשפט (בטלפון 077-270-3333), החל מ-40 יום לאחר מועד פתיחת התיק ועד 60 ימים לפני מועד הדיון, האם הנתבע קיבל את כתב התביעה ואת ההזמנה לדיון, שנשלחו אליו ע"י בית המשפט; אם עלה מהבירור שהנתבע לא קיבל את כתב התביעה וההזמנה לדיון, על התובע או מי מטעמו (מיופה כוח), לגשת למזכירות ביהמ"ש ולבקש להמציא לנתבע את כתב התביעה והזימון לדיון. מזכירות ביהמ"ש תמסור לתובע מעטפה למסירה אישית (ובה כתב התביעה חתום ע"י ביהמ"ש וכן הנחיות לביצוע המסירה). את המסירה האישית יש לבצע לא יאוחר מ- 40 יום לפני מועד הדיון. לרשותך טופס מקוון להזמנת ביצוע מסירה אישית.

(5)  פסק דין בהעדר הגנה: על הנתבע להגיש כתב הגנה בתוך 30 ימים מהיום שקיבל את כתב התביעה, אלא אם כן בית המשפט האריך, לבקשתו, את המועד להגשת כתב הגנה; אם לא הגיש הנתבע כתב הגנה במועד, התובע רשאי לבקש מבית המשפט לתת פסק דין לפי כתב התביעה בלבד, עוד לפני מועד הדיון; לבית המשפט יש שיקול דעת אם לתת פסק דין בהעדר הגנה; לרשותך טופס מקוון להגשת בקשה למתן פסק דין בהעדר כתב הגנה.

(6)  היעדרות מהדיון: אם הזמנה לדיון נמסרה לתובע והוא לא התייצב, הרי שבמועד הדיון יהיה רשאי בית המשפט לדחות את התביעה. אם שני הצדדים לא התייצבו, יהיה בית המשפט רשאי למחוק את התביעה.

(7)  על התובע לברר למתי נקבע הדיון בעניינו: אם ההזמנה לדיון נמסרה לתובע והוא לא התייצב, הרי שבמועד הדיון רשאי בית המשפט לדחות את התביעה. אם שני הצדדים לא התייצבו, יהיה בית המשפט רשאי למחוק את התביעה.

(8)  הדיון בתביעה: בתביעה קטנה בד"כ מתקיים דיון אחד שבו נשמעות העדויות של בעלי הדין והעדים; חובה על הצדדים להזמין לדיון את כל העדים שברצונם שיעידו ולהביא עמם את כל המסמכים התומכים בגרסתם (כאמור, יש לצרף עותקים של מסמכים אלה לכתב התביעה/הגנה).

(9)  זימון עדים: על כל צד (תובע/נתבע) להזמין בעצמו את עדיו לדיון (ואינו נדרש להודיע על כך מראש לבית המשפט); אם התובע או הנתבע חושש שעד מסויים לא יתייצב לדיון ומעוניין שבית המשפט יחייב את העד בכך, עליו להגיש לבית המשפט בהקדם האפשרי בקשה לזימון העד בצירוף כתובתו המלאה, טלפון נייד (אם ידוע), ופירוט מדוע עדותו נחוצה;
את הבקשה יש להגיש בהקדם האפשרי, וככל האפשר עד 40 יום לפני מועד הדיון. ככלל, הזמנת עד על ידי בית המשפט כרוכה בהפקדת הוצאות העד בקופת בית המשפט. תובע או נתבע רשאים לבקש מביהמ"ש לבצע מסירה אישית של ההזמנה לעד כדי לוודא שקיבל הזמנה זו.

על המבקש לעקוב אחר החלטה שתינתן בעניין ע"י בית המשפט; כמו כן עליו לוודא, 60 ימים לפני הדיון, שהעד קיבל את הזימון, ואם הוא לא קיבל אותו – יש לבקש הוראות בכתב מבית המשפט. לרשותך טופס בקשה לזימון עדים בתביעה קטנה.

(10)  התאמות נגישות: אם הינך בעל/ת מוגבלות, תוכל לפנות לבית המשפט בבקשה לקבלת התאמות נגישות, לפי הצורך.

(11)  תרגום מהלך הדיון המשפטי: אם הינך נדרש לתרגום מהלך הדיון המשפטי לשפה שאיננה עברית, עליך להגיש בקשה מתאימה לבית המשפט, וזאת עד 14 יום לפני מועד הדיון.

(12)  הזמנה לדיון: לאחר שיוגש כתב התביעה תקבע מזכירות בית המשפט תאריך לדיון בתביעה; המזכירות תשלח לתובע הזמנה לדיון בדואר רשום עם אישור מסירה, וכן תשלח עותק מכתב התביעה והזמנה לדיון לכתובת של הנתבע שהתובע מסר כשהגיש את כתב התביעה (אם יש כמה נתבעים, אז לכולם); התובע נדרש לוודא שקיבל תאריך לדיון, שהכתובת של הנתבע שמסר הינה עדכנית ולזכור את תאריך הדיון כשיתקבל (יש לרשום ביומן או ליצור אמצעי תזכורת אחר);

(13)  עדכון פרטים: יש לעדכן את בית המשפט מיד על שינוי בכתובת או בטלפון של תובע או נתבע; לרשותך טופס מקוון לעדכון כתב התביעה.

(14)   התובע נדרש לוודא שהנתבע קיבל את כתב התביעה והזמנה לדיון: בית המשפט ייתן פסק דין נגד נתבע בהיעדרו רק לאחר ששוכנע שהנתבע קיבל את כתב התביעה ואת ההזמנה לדיון, והנתבע לא הגיש כתב הגנה או לא התייצב לדיון לפי ההזמנה; לכן התובע נדרש לברר במזכירות 60 ימים לפני הדיון אם הנתבע קיבל את כתב התביעה ואת ההזמנה לדיון; אם הנתבע לא קיבל את כתב התביעה והזמנה לדיון, על התובע, או מי מטעמו, להמציא לנתבע את כתב התביעה וזימון לדיון במסירה אישית לפחות 40 יום לפני מועד הדיון. הנחיות לביצוע מסירה אישית אפשר לקבל במזכירות; לרשותך טופס מקוון להזמנת ביצוע מסירה אישית.

(15)  פסק דין בהעדר הגנה: על הנתבע להגיש כתב הגנה בתוך 30 ימים מהיום שקיבל את כתב התביעה, אלא אם כן בית המשפט האריך, לבקשתו, את המועד להגשת כתב הגנה; אם לא הגיש הנתבע כתב הגנה במועד, התובע רשאי לבקש מבית המשפט לתת פסק דין לפי כתב  התביעה בלבד, עוד לפני מועד הדיון; לבית המשפט יש שיקול דעת אם לתת פסק דין בהעדר הגנה; לרשותך טופס מקוון להגשת בקשה למתן פסק דין בהעדר כתב הגנה.

(16)  היעדרות מהדיון: אם הזמנה לדיון נמסרה לתובע והוא לא התייצב, הרי שבמועד הדיון יהיה רשאי בית המשפט לדחות את התביעה. אם שני הצדדים לא התייצבו, יהיה בית המשפט רשאי למחוק את התביעה.

(17)  הדיון בתביעה: בתביעה קטנה בד"כ מתקיים דיון אחד שבו נשמעות העדויות של בעלי הדין והעדים; חובה על הצדדים להזמין לדיון את כל העדים שברצונם שיעידו ולהביא עמם את כל המסמכים התומכים בגרסתם (כאמור, יש לצרף עותקים של מסמכים אלה לכתב התביעה/הגנה).

(18)  זימון עדים: על התובע להזמין בעצמו את העדים לדיון; אם התובע חושש שעד לא יתייצב ומעוניין שבית המשפט יחייב אותו בכך, על התובע להגיש לבית המשפט בהקדם האפשרי בקשה לזימון העד בצירוף כתובתו המלאה, טלפון נייד (אם ידוע), ופירוט מדוע עדותו נחוצה; על התובע לעקוב אחר החלטה שתינתן ע"י בית המשפט; התובע חייב לוודא, 60 ימים לפני הדיון, שהעד קיבל את הזימון, ואם הוא לא קיבל אותו – יש לבקש הוראות בכתב מבית המשפט. לרשותך טופס בקשה לזימון עדים בתביעה קטנה.

(19)  התאמות נגישות: אם הינך בעל/ת מוגבלות, תוכל לפנות לבית המשפט בבקשה לקבלת התאמות נגישות, לפי הצורך.

(20)  תרגום מהלך הדיון המשפטי: אם הינך נדרש לתרגום מהלך הדיון המשפטי לשפה שאיננה עברית, עליך להגיש בקשה מתאימה לבית המשפט, וזאת עד 14 יום לפני מועד הדיון.

(21)  האמור אינו מהווה משפטי: המתדיינים (תובע/נתבע) נדרשים לפעול בהתאם לתקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין) התשל"ז-1967. האמור בדף מידע זה אינו מחליף את התקנות או הוראות דין אחרות, ואין לראות בו ייעוץ משפטי או תחליף לו. במקרה של סתירה בין האמור בדף מידע זה לבין הוראות הדין, גוברות הוראות הדין.

ראה הנחיות להתנהלות בדיון במדריך לתביעות קטנות.

הגשת תביעה קטנה באינטרנט

פשוט

שלושה שלבים פשוטים מלווים בהנחיות והסברים המותאמים לפרטי המקרה שלך

מהיר

מאפשר הגשת תביעה תוך מספר דקות וכולל אפשרות לצירוף קבצים

זול

חוסך זמן וטרחה. עיבוד, בקרה, הפקת מסמכים וצרופות והגשתם לבית המשפט