תדריך לתביעות בפני מפקח אזורי על בתים משותפים

תדריך זה בא לסייע לציבור הפונים בענייני סכסוכים בין בעלי דירות בבית משותף. אין הוא מתיימר להורות או לייעץ בעניינים הקשורים לדיון גופו, והצדדים לא יהיו רשאים להסתמך עליו בעת הדיון.

הוראות הדין החלות על סכסוכים כנ"ל כלולות בחוק המקרקעין, התשכ"ט – 1969. ותקנות המקרקעין (ניהול ורישום), התשע"ב – 2011 .כפי שתוקנו מעת לעת.

כללי

1. המפקח דן בסכסוכים הקשורים לבתים הרשומים בפנקס הבתים המשותפים וכן  
    בסכסוכים הקשורים לבתים שאינם רשומים בפנקס הבתים המשותפים.
    בית, לעניין זה, הינו מבנה שיש בו שתי דירות או יותר. 2. תקנות סדרי הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984, חלות בשינויים המחויבים על סדרי הדין בסכסוכים הנשמעים בפני המפקח.   3. המפקח דן אך ורק בסכסוכים הבאים:  

 • השתתפות בעלי דירות בהוצאות הדרושות לאחזקתו התקינה של הרכוש המשותף, ניהולו והבטחת השירותים לפי דין או נוהג.
 • סכסוכים בין בעלי דירות לפי תקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין.
 • סכסוכים בין בעלי דירות לפי התקנון המוסכם של הבית המשותף נשוא הסכסוך.סכסוכים בין בעלי דירות בדבר הסגת גבול מצד בעל דירה לגבי דירה אחרת, או לגבי הרכוש המשותף ( תביעה זו אפשר להגיש גם לבית משפט השלום).
 • סכסוכים בין בעלי דירות בקשר להרחבת דירה
 • סכסוכים בין בעלי דירות בקשר למתקנים משותפים אחרים לרבות מעלית, כבלים וצלחות לווין. בהתאם לאמור בסעיף 6 לחוק הבזק והתאמות הרכוש המשותף לשימושם של אנשים עם מוגבלויות.
 • סכסוכים בנוגע לחיזוק הבית המשותף בפני רעידות אדמה עפ"י תמ"א 38.

  4. כבעל דירה  לגבי סכסוכים נחשב גם מי שמחזיק בדירה מטעם בעל הדירה,  וכן חוכר ו/או חוכר משנה לתקופה העולה על 25
    שנה.   5. המפקח רשאי לדון בסכסוכים אך ורק על סמך תביעה שהוגשה אליו כדין ולאחר תשלום האגרה שנקבעה בתקנות בתי המשפט 
    (אגרות), התשס"ז-2007, ואין הוא רשאי לתת ייעוץ משפטי או לשמוע טענות שלא במסגרת דיון המתנהל לפניו כדין.   6. עובדי לשכת המפקח על רישום מקרקעין, רשאים לספק בעניינים הנ"ל, מידע המוגבל לעניינים טכניים ולהבהרות  
    פרוצדוראליות בלבד, הקשורות  בהגשת תביעה, ללא כל תוספת פרשנות. אין הם רשאים לתת כל ייעוץ או הסברים מהותיים.
    יעוץ, הדרכה והכוונה ניתן לקבל בכל סניף של האגודה לתרבות הדיור ו/או אצל עו"ד.   7. כל פנייה בענייני סכסוכים תיעשה רק במזכירות, ואין לפנות אל המפקח במישרין.  

אופן הגשת התביעה

התביעה תוגש בלשכת  המפקח שבה רשום הבית המשותף שנתגלע בו הסכסוך. התביעה תישא כותרת "כתב תביעה" ותוגש מודפסת על גבי צד אחד של הגיליון בלבד.  

בתביעה יצוינו הפרטים הבאים:

 • שמו, מספר זהותו, כתובתו המלאה ומספר טלפון של התובע ומען להמצאת מסמכים המיועדים לתובע.
 • שמו, מספר זהותו ומענו של הנתבע.
 • תיאור תמציתי של הבית המשותף שבו נתגלע הסכסוך.
 • כתובת הבית, מספר גוש וחלקה, מספר המבנים בבית, מספר הדירות בכל מבנה, מספר הכניסות.
 • תיאור העובדות שעליהן מסתמך התובע.
 • בתביעות כספיות (סעיף 58 לחוק), יש לצרף פירוט של החוב הנתבע לתקופת התביעה לפי סוגי הוצאות וחודשים וכן פירוט חלקו היחסי של הנתבע בכל הוצאה והוצאה.
 • נימוקי התביעה לרבות נימוקים משפטיים.
 • הסעד שמבקש התובע.

כתב התביעה  יהיה חתום ע"י התובע ואם התובע הוא הנציגות  ע"י חברי הנציגות ויוגש בשני העתקים ועותק נוסף עבור כל נתבע.  

אל התביעה יצורפו המסמכים הבאים:

 • התקנון – כאשר התביעה מבוססת על תקנון מוסכם בין בעלי הדירות.
 • פירוט שטחה של כל דירה נשוא הסכסוך וסך כל שטחי הדירות בבית – בסכסוך לפי סעיף 58 לחוק המקרקעין (לגבי תביעות כספיות בדבר אחזקה וניהול של הרכוש המשותף בבית שטרם נרשם כבית משותף).
 • כתב הגנה
 • כתב ההגנה יישא כותרת "כתב הגנה" ויודפס על גבי צד אחד של הגיליון בלבד.
 • נתבע שנדרש בהזמנה לדין להגיש כתב הגנה, יגיש את כתב ההגנה תוך המועד הנקוב בהזמנה.
 • בכתב ההגנה יציין הנתבע את כתובתו להמצאת מסמכים והזמנות.
 • כל טענת עובדה בכתב התביעה שלא הוכחשה בכתב ההגנה במפורש, רואים אותה כטענה שמודים בה.
 • כתב ההגנה יוגש ב- 2 עותקים ועותק אחד לכל תובע.
 • המצאת כתב הגנה
 • על התובע/ת לברר במזכירות, אם כתב התביעה הומצא כדין לנתבע/ת. וזאת לאחר 45 יום ממועד הגשת התביעה.

אגרה

האגרה זהה לאגרה שיש לשלם בגין תובענה אזרחית בבית משפט השלום, על פי תקנות בית המשפט (אגרות). לא תתקבל תביעה אלא אם שולמה בעדה אגרה. עובד הלשכה שנתמנה לכך יעיין בתביעה ויקבע את גובה האגרה ואופן תשלומה. שיעורי האגרות מתעדכנים בהתאם לעדכונן בתקנות בתי משפט (אגרות). יש לברר את שיעור האגרה המעודכן בעת הגשת ההליך. האגרה משולמת על ידי שובר תשלום ברשות הדואר (ניתן לקבלו במזכירות הלשכה) או בתשלום מקוון בשירות התשלומים הממשלתי, או לפי הדרכת מזכירות הלשכה.    

קישורים:

2 thoughts on “תדריך לתביעות בפני מפקח אזורי על בתים משותפים

 1. אם התביעה היא בסכום של 1200 שח בלבד כנגד וועד הבנין האם צריך בעל הדירה לשלם אגרה של 700 שח? נשמע לא הגיוני…

 2. תלוי בתביעה:

  בהגשת תביעה ששווי הסעד המבוקש בה אינו ניתן לביטוי בכסף ובאין הוראה מיוחדת לגביו בתוספת: לפי תקנה 8(ב) לתקנות בתי משפט (אגרות):
  654.00 ₪

  בהגשת תביעה לסכום קצוב:
  (2.5%) מסכום התביעה, מינימום 755 ש"ח.
  הערה: תביעה כספית בצירוף צו עשה, תשלום האגרה לפי התביעה הכספית, מינימום 755 ש"ח

  בהגשת תביעה כספית
  מחצית אגרת תביעה מינימלית – 379.00 ₪

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

אולי תאהב/י גם

הגשת תביעה קטנה באינטרנט

פשוט

שלושה שלבים פשוטים מלווים בהנחיות והסברים המותאמים לפרטי המקרה שלך

מהיר

מאפשר הגשת תביעה תוך מספר דקות וכולל אפשרות לצירוף קבצים

זול

חוסך זמן וטרחה. עיבוד, בקרה, הפקת מסמכים וצרופות והגשתם לבית המשפט