תקנות הגנת הצרכן


1 – פרסומת ודרכי שיווק המכוונים לקטינים
2 – פרטי חוזה הלואה שאינה הלואה בנקאית
3 – גודל האותיות בחוזה אחיד
4 – עילות לביטול מכר (חלקי חילוף)
5 – חישוב שיעור ריבית שנתי
6 – גילוי פרט מהותי לגבי נכס בידי נותן שירות
7 – הכשרה מתאימה להסמכה
8 – מידע בדבר קרינה בלתי מייננת מטלפון נייד
9 – אחריות ושירות לאחר מכירה
10 – הצגת מודעה בדבר מדיניות החזרת טובין
11 – מכירות, מכירות באשראי, מכירה מיוחדת ועסקה ברוכלות
12 – עריכת חוזה בכתב ופרטים שרוכל חייב למסור לצרכן
13 – מחיר ליחידת מידה1 – פרסומת ודרכי שיווק המכוונים לקטינים

(התשנ"א – 1991)

1. הגדרות
בתקנות אלה:
"דרכי שיווק" – פניה של עוסק, באופן ישיר, עקיף, גלוי או סמוי, לרבות באמצעות דואר, טלפון, רדיו, טלוויזיה, תקשורת אלקטרונית מכל סוג שהוא, פקסימילה, פרסום קטלוגים או מודעות, שמטרתה להתקשר בעסקה או לקדם מכירות של מוצר או שירות.
"קטין" – מי שטרם מלאו לו 18 שנים;
"מוסד חינוך" – כהגדרתו בחוק לימוד חובה, התש"ט-1949.

2. עקרונות וכללים לפרסומת ולדרכי שיווק המכוונים לקטינים
אלה העקרונות והכללים לעשיית פרסומת ודרכי שיווק המכוונים לקטינים:
(1) פרסומת ודרכי שיווק יהיו מותאמים לרמת הידע, ההבנה והבגרות של קהל היעד שלהם;
(2) פרסומת ודרכי שיווק יהיו תואמים ערכים חברתיים המקובלים כחיוביים, כגון: אחווה, אדיבות, יושר, צדק, סובלנות, שוויון, אי אלימות וכן יימנעו מתיאור מצבים העומדים בסתירה לערכים אלה;
(3) כל מידע בפרסומת ובדרכי שיווק יובא בלשון המובנת לקהל היעד שלהם;
(4) המידע בפרסומת ובדרכי שיווק יימסר באופן מדוייק ואמיתי;
(5) פרסומת ודרכי שיווק ייעשו מתוך הכרה שקטינים עלולים כתוצאה מהם לעשות מעשים שיש בהם כדי להשפיע לרעה על בריאותם או על שלומם;
(6) פרסומת ודרכי שיווק לא יקשו על קטינים להעריך את גודלו האמיתי של המצרך (על ידי השוואתו למצרך מקובל) וימנעו בלבול בין המאפיינים של מצרכים אמיתיים וחיקויי צעצוע שלהם;
(7) בפרסומת ובדרכי שיווק שבהם מובא המחיר של המוצר או השירות, יצויין המחיר הכולל באופן ברור ומדוייק; למחיר לא תיווסף הערכה ממעטת כגון "בלבד" או "רק", אלא אם כן מדובר בהנחה משמעותית; בפרסומת ובדרכי שיווק יצוין במפורש אם לשימוש במצרך דרושים פריטים נוספים אשר אינם כלולים במחיר.

3. פרסומת ודרכי שיווק אסורים מחמת הטעיה, גיל, תמימות וחוסר נסיון
לא יעשה אדם פרסומת ודרכי שיווק המכוונים לקטינים שיש בהם –
(1) ניצול לרעה של דמיונם של קטינים ושל נוחותם להתרשם, אמונם, תמימותם או חוסר נסיונם;
(2) תיאורי אלימות או הצגת דברים באופן העלול להפחיד או ליצור מתחים אצל קטינים;
(3) שימוש בעירום או ברמזים מיניים;
(4) משום עידוד קטינים לרכוש מצרך אלא אם כן המצרך או השירות הוא מסוג שסביר שקטינים ירכשו אותו, והוא עשוי במאמץ סביר להיות בהישג ידם;
(5) משום עידוד קטינים לשכנע את הוריהם או להפציר בהם או בכל אדם אחר לרכוש עבורם את המצרך או השירות;
(6) כדי לגרום לכך שקטינים ירגישו מקופחים, נחותים או בלתי מקובלים לעומת קטינים אחרים, אם אינם רוכשים את המוצר או גורמים לרכישתו עבורם;
(7) נתונים על התוצאות האפשריות של שימוש במצרך שהוא מעבר ליכולת ההשגה של קטין או רמיזה כי המוצר יעניק לקטין תכונות או יתרונות אשר אינם קשורים במוצר;

4. פרסומת ודרכי שיווק אסורים מחמת פגיעה גופנית
לא יעשה אדם פרסומת ודרכי שיווק שיש בהם כדי לעודד או לכוון קטינים לכל אחד מאלה:
(1) לשחק בכביש, לחצותו שלא במעבר חציה או לחצותו במעבר חציה בחוסר זהירות; להתנהג, בין כנוסע בין כהולך רגל ובין כרוכב אופניים, באופן בלתי זהיר או באופן שאינו תואם את חוקי התנועה;
(2) לנהוג ללא רשיון ברכב מנועי, לרבות בטרקטור או במכונה חקלאית;
(3) לסכן את בטיחותם, לרבות להתכופף מבעד לחלון או מעבר למעקה או לטפס ללא השגחה או ללא אמצעי בטיחות מתאימים;
(4) לנסות ולהגיע למדפים גבוהים או להגיע למצרכים המונחים במקומות גבוהים מהם;
(5) ליטול בעצמם תרופות או חומרים מסוכנים, לרבות חמרי ניקוי או חומרים כימיים אחרים;
(6) להשתמש באבזרים מסוכנים לרבות בגפרורים, בגז, בדלק או במכשירים מיכניים או חשמליים העלולים לגרום כוויות, התחשמלות או פציעה;
(7) לעשות מעשים העלולים להזיק לבריאותם, לרבות דיאטה או צריכת מזון מסוים במטרה לשנות משקל הגוף.

5. פרסומת ודרכי שיווק אסורים אחרים
לא יעשה אדם פרסומת ודרכי שיווק המכוונים לעודד קטינים לכל אחד מאלה:
(1) צריכת משקאות משכרים;
(2) עישון סיגריות או שימוש במוצרי טבק אחרים;
(3) השתתפות בהימורים, במשחקי מזל או בהגרלות, למעט בהגרלות חד-פעמיות שאינן למטרות מסחריות.

6. פרסומת ודרכי שיווק אסורים במוסד חינוך
לא יעשה אדם פרסומת ולא יינקטו דרכי שיווק במוסד חינוך, לרבות משלוח מתנות לקטינים, לא יערוך הגרלות ולא ינצל עזרי לימוד לצורך קידום מכירת מצרך או שירות, אלא אם כן קיבל היתר לכך מהמנהל הכללי של משרד החינוך והתרבות או ממי שהוא הסמיכו לכך.

7. פרסומת ודרכי שיווק אסורים על פי דין
מבלי לגרוע מהוראות תקנות אלה, לא יעשה אדם פרסומת ולא יינקטו דרכי שיווק שיש בהם כדי לעודד קטינים לעשות מעשה האסור על פי דין.

7א. פרסומת ודרכי שיווק שיש בהם עשיית שימוש בפרטים אישיים
לא יעשה אדם פרסומת ולא ינקוט דרכי שיווק שיש בהן, במישרין או בעקיפין, עשיית שימוש בפרטים אישיים של קטין או בפרטים אישיים של אדם אחר שהתקבלו באמצעות קטין, אלא בהסכמת הורה או אפוטרופוס או האדם האחר לפי הענין ובלבד שאינו קטין; לענין זה, "פרטים אישיים" – כל אחד מאלה: שם, כתובת, לרבות דואר אלקטרוני, מספר טלפון, פרטי חשבון בנק או כרטיס אשראי; הוראה זו לא תחול על שימוש בפרטים אישיים לצורך מסירה של מוצר או מתן שירות שעל עוסק לתת לקטין.

8. תחילה
תחילתן של תקנות אלה ארבעה חודשים מיום פרסומן*.

* התקנות פורסמו ביום 8.3.1991.2 – פרטי חוזה הלואה שאינה הלואה בנקאית

(התש"ן – 1989)

1. הגדרות
בתקנות אלה –
"עוסק" – מי שנותן הלוואות דרך עיסוק, למעט תאגיד בנקאי;
"צרכן" – כהגדרתו בחוק.

2. עריכת חוזה בכתב
(א) חוזה למתן הלוואה בין עוסק וצרכן ייערך בכתב.
(ב) עוסק, העומד לחתום על חוזה עם צרכן, חייב לתת לו הזדמנות סבירה לעיין בחוזה לפני חתימתו, וכן למסור לו עותק ממנו לאחר החתימה.

3. פרטי החוזה
בחוזה למתן הלוואה יציין העוסק, בין השאר, את הפרטים הבאים:
(1) סכום ההלוואה;
(2) תקופת ההלוואה;
(3) מועדי הפרעון של הקרן והריבית;
(4) מועד הפרעון של קרן או ריבית כאשר המועד המקורי חל ביום שאינו יום עסקים;
(5) סכומי הפרעון אם ניתן לחשבם בעת עריכת החוזה;
(6) שיעור הריבית התקופתית והשנתית בחישוב המביא בחשבון גם ריבית דריבית, בהתאם למועד פרעון ההלוואה;
(7) פרטי השינוי של שיעורי הריבית תוך תקופת ההלוואה;
(8) היתה הלוואה צמודה למדד מחירים או לשער מטבע חוץ או בדרך אחרת, יפורטו גם:
(א) סוג ההצמדה והבסיס לחישובה;
(ב) שיעור ההצמדה;
(ג) האם ההצמדה חלה גם על הריבית.
(9) האם יש אפשרות של פרעון מוקדם של ההלוואה ותנאי הפרעון המוקדם;
(10) נקבעה ריבית פיגורים על אי פרעון תשלום במועדו – יצויין שיעורה;
(11) נקבעו אמצעים אחרים שינקטו בשל פיגור בתשלום – יפורטו במלואם.

4. תחילה
תחילתן של תקנות אלו שלושה חדשים מיום פרסומן.3 – גודל האותיות בחוזה אחיד

(התשנ"ה – 1995)

1. הגדרה
בתקנות אלה, "חוזה אחיד" – כהגדרתו בחוק החוזים האחידים, התשמ"ג – 1982.

2. הגודל המזערי של האותיות
גודלן המזערי של האותיות בחוזה אחיד יהיה 2 מילימטרים .

3. אופן כתיבה
בחוזה אחיד –
(1) האותיות לא תהיינה נטויות או מוצרות;
(2) צבע האותיות יהיה נוגד את צבע הנייר שעליו הן כתובות;
(3) הרווח בין השורות לא יקטן מגודל האות בשורה;
(4) האותיות בשורות לא תיגענה אחת בשניה.

4. תחילה
תחילתן של תקנות אלה ששה חודשים מיום פרסומן.4 – עילות לביטול מכר (חלקי חילוף)

(התשמ"ז – 1986)

1. הגדרות
בתקנות אלה –
"מוצר" – מוצר מן המוצרים המפורטים בתוספת.

2. עילות לביטול מכר עקב אי גילוי פרטים
במכירת מוצר שמחירו 300 שקלים חדשים ומעלה, אי גילוי בכתב לצרכן של פרט מהפרטים שלהלן, ישמש עילה לביטול המכר:
(1) האם קיים או לא קיים בארץ מלאי של חלקי חילוף למוצר (להלן – חלקי החילוף);
(2) המקומות למכירת חלקי החילוף והמועד האחרון שבו אפשר יהיה לרכשם;
(3) המקומות למתן שירות למוצר.

3. תחילה
תחילתן של תקנות אלה חדשיים מיום פרסומן.5 – חישוב שיעור ריבית שנתי

(התשמ"ד – 1983)

1. הגדרות
בתקנות אלה:
"מחיר במזומן" – המחיר שנקבע לטובין או לשירות אם הוא משתלם כולו בעת כריתת הסכם המכר או הסכם השירות;
"מחיר באשראי" – המחיר שנקבע לטובין או לשירות אם הוא כולל ריבית על המחיר במזומן בשל כך שכולו או חלק ממנו אינו משתלם בעת כריתת הסכם המכר או הסכם השירות;
"עסקה באשראי" – עסקה שנקבע לה מחיר באשראי;
"ריבית" – כל תמורה שמשלם הצרכן בקשר לעסקה באשראי שיש בה משום תוספת על המחיר במזומן, לרבות הוצאות גבייה, דמי דואר, הוצאות משפטיות וכל תשלום אחר, בין שנקראים בשם ריבית ובין שנקראים בשם אחר;
"הטבה" – הנחה, הטבה כספית או הטבה בעין, שלה זכאי הצרכן בעיסקה במזומן אך אינו זכאי לה כאשר היא עיסקה באשראי;
"סכום האשראי" – המחיר במזומן פחות הערך הכספי של הטבה ופחות הסכום ששילם הצרכן במזומן בעת כריתת הסכם המכר או הסכם השירות.

2. שיעור הריבית על פי חישוב שנתי
שיעור הריבית, על פי חישוב שנתי, שבמחיר באשראי, שיש להציגו ולהודיע עליו לצרכן לפי תקנות הגנת הצרכן (מכירות באשראי ומכירות מיוחדות), התשמ"ג – 1983 יחושב על פי הנוסחה, או לוח מקדמי סילוקין או שיטת החישוב, הכל כמפורט בתקנות אלה.

3. אשראי המסולק בתשלום יחיד
בעסקה באשראי שבה סכום האשראי מסולק בתשלום יחיד, יחושב שיעור הריבית השנתי באחת משתי דרכים אלה בלבד: על פי הנוסחה או לוח מקדמי סילוקין עבור אשראי המסולק בתשלום יחיד, הכל כמפורט בתוספת הראשונה.

4. אשראי המסולק בתשלומים חדשיים שווים ורצופים
בעסקה באשראי שבה סכום האשראי מסולק בתשלומים חדשיים שווים ורצופים, יחושב שיעור הריבית השנתי באחת משתי דרכים אלה בלבד: על פי הנוסחה או לוח מקדמי סילוקין עבור אשראי המסולק בתשלומים חדשיים שווים ורצופים, הכל כמפורט בתוספת השניה.

5. אשראי המסולק באופנים אחרים
בעסקה באשראי שבה סכום האשראי אינו מסולק באחד האופנים המצויינים בתקנות 3 ו-4, יחושב שיעור הריבית השנתי בשיטה הכללית המתוארת בתוספת השלישית.

6. אשראי צמוד
בעסקה באשראי שבה סכום האשראי צמוד למדד המחירים לצרכן או למדד אחר או לשער החליפין של מטבע חוץ יחושב שיעור הריבית השנתי בהתעלמות מן ההצמדה והעוסק יודיע לצרכן כי הריבית היא בנוסף להצמדה, תוך ציון מהות ההצמדה.

7. הנחות יסוד
(א) הנוסחאות והלוחות שבתוספת הראשונה והשניה מושתתים על הנחות יסוד אלה:
(1) הריבית מחושבת אחת לחודש;
(2) הצרכן, מקבל האשראי, מחוייב בריבית בעד חודש פלוני בסופו של אותו חודש;
(3) הריבית מתוספת לאשראי בסוף כל חודש, ומאותו מועד היא נחשבת חלק בלתי נפרד של האשראי;
(4) התשלומים לסילוק האשראי מבוצעים ברווחי זמן של חדשים שלמים ממועד כריתת הסכם המכר או הסכם השירות וברווחי זמן של חדשים שלמים זה מזה.
(ב) הנחות היסוד שבפסקאות (1) (2) ו-(3) חלות גם לגבי השיטה הכללית המתוארת בתוספת השלישית.

8. הנחיות ודוגמאות
ההנחיות שבתוספות לתקנות אלה והדוגמאות שצורפו להן, באות להסביר ולהבהיר בלבד ובכל מקרה של סתירה עדיף נוסח התקנות, הנוסחאות, הלוחות והשיטה הכללית.

9. לוח עזר
להמרה של שיעור ריבית שנתי לשיעור ריבית חדשי או שיעור ריבית יומי ולהיפך ניתן להעזר בלוח שבתוספת הרביעית.

10. תחילה
תחילתן של תקנות אלו שלושה חדשים מיום פרסומן.

* תוספות ראשונה עד רביעית אינן מובאות כאן.6 – גילוי פרט מהותי לגבי נכס בידי נותן שירות

1. גילוי פרט מהותי
(א) עוסק המתקן או המחליף חלק בנכס, על פי הזמנת הצרכן, חייב להביא לידיעת הצרכן אם החלק מקורי, חליפי, משומש או משופץ, וכן חייב הוא להביא לידיעת הצרכן, לשם השוואת מחירים, מחירי החלק לפי סוגים כאמור.
(ב) המידע כאמור בתקנת משנה (א) יימסר, בכתב, לפני ביצוע העסקה.
(ג) החלק המוחלף יושאר על ידי העוסק ברשות הצרכן.

2. תחילה
תחילתן של תקנות אלה חודשיים מיום פרסומן.7 – הכשרה מתאימה להסמכה

(התשס"ב – 2002)

1. הגדרות
בתקנות אלה –
"הממונה" – הממונה על הגנת הצרכן לפי סעיף 19 לחוק;
"מבקר-חוקר" – אדם שהממונה הסמיכו לענין סעיף 21 לחוק.

2. קביעת הכשרה מתאימה
הכשרה מתאימה להסמכת מבקר-חוקר תהיה אחת מאלה:
(1) תואר אקדמאי בכלכלה, מינהל עסקים, משפטים או ראיית חשבון, בצירוף השתלמות פנים משרדית;
(2) סיום קורס למבקרים-חוקרים שערך משרד התעשיה והמסחר בשיתוף עם משטרת ישראל;
(3) עבודה כחוקר במשך שנה אחת באחד מהגופים האלה:
(א) משטרת ישראל;
(ב) הרשות להגבלים עסקיים;
(ג) הרשות לניירות ערך;
(ד) אגף המכס ומע"מ;
(ה) אגף מס הכנסה;
(ו) משטרה צבאית חוקרת.

3. תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום י"ב בשבט התשס"ב (25 בינואר 2002).8 – מידע בדבר קרינה בלתי מייננת מטלפון נייד

(התשס"ב-2002)

1. הגדרות
בתקנות אלה –
"טלפון נייד" – מכשיר פולט קרינה כמשמעותו בסעיף 17(ב3)(3)(א) לחוק;
"רמת הקרינה" – Specific Absorption Rate (S.A.R) רמת הקרינה הנספגת ברקמה ביולוגית;
"רמת הקרינה המרבית המותרת" מטלפון נייד – רמה שקבע האגף למניעת רעש וקרינה במשרד לאיכות הסביבה, כמפורט להלן:
(1) רמה של kg/ W2.0 בממוצע ל10- גרם רקמה, שנמדדה –
(א) לגבי דגם של טלפון נייד שהוגש לאישור משרד התקשורת לאחר תחילתן של תקנות אלה לפי התקנים 50360 EN ו50361- EN;
(ב) לגבי דגם של טלפון נייד המצוי בשימוש – לפי הדירקטיבה האירופית /EC1999/5 Directive או 59005 ES או לפי האמור בפסקת משנה (א);
(2) רמה של W/kg 6. 1 בממוצע ל1- גרם רקמה, שנמדדה –
(א) לגבי דגם של טלפון נייד שהוגש לאישור משרד התקשורת לאחר תחילתן של תקנות אלה לפי: FCC-OET Report 65 Supplement C Edition 01-01, june 2001;
(ב) לגבי דגם של טלפון נייד המצוי בשימוש לפי: FCC-OET Bulletin 65
1997Edition 97-01, August או לפי האמור בפסקת משנה (א).

2. חובת סימון
לא ימכור עוסק טלפון נייד אלא אם כן נתקיימו בו ובאריזתו הוראות תקנה 3(1) ו-(2), ובעסקו – הוראות תקנה 3(3)(א).

3. סימון ומידע על הקרינה
מידע על רמת הקרינה הבלתי מייננת של טלפון נייד יינתן בדרכים אלה:
(1) הדבקת מדבקה על האריזה בגודל של 5 X 5 ס"מ לפחות, ובה כיתוב באותיות בולטות לעין: "טלפון נייד זה פולט קרינה בלתי מייננת; פרטים והסברים על רמת הקרינה של דגם טלפון נייד זה ורמת הקרינה המרבית המותרת, בעלון המידע המצורף".
(2) עלון מידע בשפות העברית, הערבית והרוסית על קרינה בלתי מייננת, שיצורף לאריזה של טלפון נייד, ובו ציון בולט לעין של רמת הקרינה המרבית ורמת הקרינה המרבית המותרת בהתאם לשיטה שלפיה נבדק דגם המכשיר, בנוסח שאישר הממונה על הגנת הצרכן.
(3) הצגת המידע האמור בפסקה (2) לציבור באופן בולט לעין במקומות אלה:
(א) נקודות מכירה של טלפונים ניידים;
(ב) מרכזים למתן שירות;
(ג) אתרי אינטרנט של העוסקים.

4. תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום ה' בתמוז התשס"ב (15 ביוני 2002).9 – אחריות ושירות לאחר מכירה

(התשס"ו – 2006)

לחץ כאן לצפייה נוסח המלא.

לחץ כאן לצפייה בקובץ הרלוונטי של משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה.


10 – הצגת מודעה בדבר מדיניות החזרת טובין

(התשס"ה – 2005)

1. מיקום המודעה
מודעה כאמור בסעיף 4ב(א) לחוק (להלן – המודעה) תוצב במקום העסק, במקום הנראה לעין על יד כל קופה ובאופן שהצרכן יוכל לקרוא בנקל את הכתוב בה.

2. שפת המודעה
המודעה תהיה בעברית ויכול שתכלול שפה נוספת.

3. גודל המודעה
גודל המודעה לא יפחת מעמוד שרוחבו 21 סנטימטרים, ואורכו – 29.7 סנטימטרים (4A).

4. כותרת המודעה
בראש המודעה תופיע כותרת שנוסחה יהיה: "מדיניות החזרת מוצרים"; הכותרת תודגש בקו תחתי.

5. גודל האותיות
(א) גודל האותיות בכותרת, כאמור בתקנה 4, לא יפחת מגודל גופן 65 או 1.2 סנטימטרים.
(ב) גודל האותיות בתוכן המודעה, לא יפחת מגודל גופן 26 או 4 מילימטרים.

6. אופן כתיבת האותיות
האותיות יהיו ברורות וקריאות ובכלל זה:
(1) האותיות לא יהיו נטויות או מוצרות;
(2) צבע האותיות יהיה כהה והרקע יהיה בהיר;
(3) האותיות לא יגעו אחת בשנייה.

7. מועד תחילת המדיניות
(א) עוסק יציין במודעה את תאריך הצגת המודעה.
(ב) שינה העוסק את מדיניות החזרת הטובין, יציין במודעה החדשה את תאריך הצגתה ואת מועד תחילת המדיניות החדשה; ואולם על רכישת טובין שנעשתה ערב תחילתה של המדיניות החדשה, תחול המדיניות הקודמת.11 – מכירות, מכירות באשראי, מכירה מיוחדת ועסקה ברוכלות

(התשמ"ג – 1983)

1. חובה לקבוע מחיר במזומן
לא תיעשה עסקה באשראי אלא אם כן קבע העוסק לאותה עסקה גם מחיר במזומן.

2. הודעת פריטים בעסקת אשראי
עוסק לא יקבע מחיר באשראי בעסקה עם צרכן לטובין ושירותים אשר מחירם לצרכן, כולל ריבית, הוצאות ותוספות אחרות, עולה על 200,000 שקלים או על סכום במטבע חוץ השווה ל200,000- שקלים אלא אם יציג בבית העסק במקום הנראה לעין, או יחזיק בהישג יד ויציג לצרכן ויודיע לו לפני כריתת הסכם המכר פרטים אלה:
(1) המחיר במזומן;
(2) המחיר באשראי;
(3) מהותה וסכומה של כל תוספת אחרת למחיר כגון דמי הובלה, מסירה, אריזה, ביטוח, התקנה, הדרכה, או שירותים אחרים;
(4) שיעור הריבית, על פי חישוב שנתי, שבמחיר האשראי;
(5) האם המחיר צמוד לשער מטבע חוץ או למדד המחירים לצרכן או לעליית מחירו של כל דבר אחר ודרך חישוב ההצמדה כאמור בתקנה 5;
(6) שיעורי התשלום, ובמקח אגב שכירות – דמי השכירות ומועדיהם.
(7) מועד מסירת הנכס או מתן השירות, אם אין הנכס או מתן השירות ניתנים בזמן כריתת ההסכם.
(8) שם העוסק;
(9) מען העוסק (מספר בית, רחוב, ישוב, מיקוד);
(10) מספר עוסק מורשה לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו1976-;

2א. פרטים בפרסום עסקה באשראי
(א) עוסק המפרסם בכל דרך שהיא עסקה באשראי כאמור בתקנה 2, והפרסום כולל אחד או יותר מהפרטים המצויינים בפסקאות (1) עד (6) לתקנה האמורה, חייב לכלול בפרסום גם את שיעור הריבית שבמחיר באשראי, לפי חישוב שנתי וכן את המחיר במזומן.
(ב) גודל האותיות והספרות בפרסום שיעור הריבית כאמור בסעיף קטן (א) לא יקטן מ14- נקודות לפי מידות הדפוס.

3. הסכם בכתב
(א) בעסקה באשראי כאמור בתקנה 2 יכרות העוסק עם הצרכן הסכם בכתב שבו יפורטו כל הפרטים כאמור בתקנות 2 ו5-; העתק חתום של ההסכם יימסר לידי הצרכן.
(ב) פורטו הפרטים כאמור בתקנות 2 ו5- בטופס הזמנה, בשובר קופה או בחשבונית המס שנמסרו לצרכן, יראו בכך מילוי החובה שבתקנת משנה (א), אם נחתמו המסמכים כאמור בידי העוסק והצרכן והעתק חתום נמסר לצרכן.

4. תניה לענין תשלומים
התנה העוסק בעסקה באשראי כי אם יפגר הצרכן בתשלום אחד הנכס יחולט או הסכום הנותר יעמוד במלואו לפרעון מיידי – תקף התנאי אם נתקיימו כל אלה:
(1) הפיגור בתשלום עולה על 30 ימים;
(2) שיעור התשלום שבפיגור עולה על 50% מן המחיר, ואם העסקה היא במקרקעין – על 20% מן המחיר;
(3) העוסק נתן לצרכן התראה בכתב על הפיגור ועל כוונתו לדרוש את חילוט הנכס או את העמדת הסכום שטרם שולם לפרעון מיידי, אם הסכום שבפיגור לא ישולם תוך 14 ימים מיום מתן ההתראה.

5. חישוב הצמדה למטבע חוץ או למדד
(א) (1) היה המחיר בעסקה באשראי צמוד לשער מטבע חוץ יחושב סכומו
בשקלים, לפי השער היציג של אותו מטבע חוץ כפי שפרסם בנק ישראל,
זולת אם קבע העוסק שער אחר; המחיר יחושב על פי ההפרש שבין השער
היציג שפורסם ערב כריתת הסכם המכר או הסכם השירות לבין השער
היציג שפורסם ערב כל תשלום;
(2) קבע העוסק למטבע חוץ שער שאינו השער היציג כאמור, יודיע לצרכן מהו אותו שער ואת אופן חישוב המחיר.
(ב) (1) היה המחיר בעסקה באשראי צמוד למדד, יהיה זה מדד המחירים
לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, זולת אם קבע העוסק
מדד אחר; המחיר יחושב על פי ההפרש בין המדד שפורסם לאחרונה לפני
כריתת הסכם המכר או הסכם השירות לבין המדד שפורסם לאחרונה לפני
כל תשלום;
(2) קבע העוסק מדד אחר יודיע לצרכן לאיזה מדד צמוד המחיר ואת דרך חישוב ההצמדה.

6. מכירה מיוחדת
עוסק אשר הודיע ברבים או במקום העסק על מכירה מיוחדת של טובין חייב –
(1) לציין בהודעתו את מחיר הטובין ומחירם בעסקו לפני המכירה המיוחדת; לא היה מחיר הטובין שלפני המכירה המיוחדת בתוקף 21 ימים רצופים לפחות לפני התחלת המכירה המיוחדת, יציין העוסק בהודעתו את התקופה שבה היה המחיר בתוקף;
(2) להבהיר בהודעתו אלו טובין כלולים במכירה המיוחדת ולתאר את סוג הפגם שבהם;
(3) להציג את הטובין הכלולים במכירה המיוחדת בנפרד או לסמנם בסימון מיוחד או לייחדם בדרך סבירה אחרת;
(4) להחזיק מלאי סביר של הטובין הכלולים במכירה המיוחדת, זולת אם ציין העוסק בהודעתו אחרת.

7. (בוטלה)(תיקון:תשס"ח 2)

7א. (בוטלה)(תיקון:תשס"ח 2)

8. טובין פסידים
הוראות תקנה 6 לא יחולו על עסקאות בטובין פסידים.

9. תחילה
תחילתן של תקנות אלה 60 ימים מיום פרסומן.12 – עריכת חוזה בכתב ופרטים שרוכל חייב למסור לצרכן
(התשס"ח – 2008)

1. חוזה בכתב
בעסקה ברוכלות יספק העוסק לצרכן, במועד עשיית העסקה, חוזה בכתב, בשפה שבה נעשתה העסקה, שבו ימסור את הפרטים האמורים בתקנה 2.

2. מסירת פרטים
(א) בעסקה ברוכלות חייב העוסק למסור לצרכן פרטים אלה:
(1) שם העוסק, מספר הזהות שלו וכתובת העוסק בארץ ובחוץ לארץ, היה העוסק תאגיד, גם את סוג התאגיד, מספר זהותו ומקום רישומו;
(2) התכונות העיקריות של הנכס או השירות;
(3) מחירו הכולל של הנכס או השירות ותנאי התשלום;
(4) אם הנכס או השירות אינם ניתנים במועד עשיית העסקה – מועד מסירת הנכס או מתן השירות;
(5) פרטים בדבר האחריות לנכס או לשירות;
(6) פרטים בדבר זכות הצרכן לבטל את החוזה בהתאם להוראות סעיף 14(א) לחוק;
(7) בעסקה באשראי, אם סכום העסקה עולה על 200 שקלים חדשים – את
המחיר במזומן ואת המחיר באשראי לרבות שיעור הריבית על פי חישוב שנתי, וכן פרטים בדבר הצמדה ודרך חישובה, כאמור בתקנות 2 ו5- לתקנות הגנת הצרכן (מכירות באשראי, מכירה מיוחדת ועסקה ברוכלות), התשמ"ג1983-.
(ב) הפרטים האמורים בתקנת משנה (א) יופיעו בחוזה בסמוך זה לזה בהבלטה מיוחדת ובאותיות ברורות וקריאות.

3. תחילה
תחילתן של תקנות אלה 60 ימים מיום פרסומן*.

4. תחולה
תקנות אלה יחולו על עסקה שסכומה 50 שקלים חדשים או יותר.

* התקנות פורסמו ביום 27/7/2008.13 – מחיר ליחידת מידה

(התשס"ח – 2008)

1. הגדרה
בתקנות אלה, "מחיר ליחידת מידה" – המחיר הכולל ל– 1 קילוגרם, 1 ליטר, 1 מטר, 1 מטר מרובע של טובין.

2. חובת הצגת מחיר ליחידת מידה
(א) עוסק המציע טובין כמפורט להלן לצרכן, מציגם או מוכרם, יציג את מחירם ליחידת מידה: (1) טובין הנמכרים בתפזורת;
(2) טובין ארוזים מראש, שלפי חיקוק או תקן רשמי חובה לציין על גביהם את כמותם.
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), מחירם של מוצרי מזון ארוזים ומוצרי קוסמטיקה שמשקלם או נפחם קטן מ– 1 ק"ג או 1 ליטר, יהיה ליחידת מידה של 100 גרם או 100 מיליליטר.

3. אופן הצגת המחיר
(א) מחיר ליחידת מידה יוצג במקום הנראה לעין ובספרות ברורות וקריאות באופן שניתן לייחס אותן בקלות לטובין.
(ב) מחיר ליחידת מידה יסומן על גבי הטובין או אריזתם או על גבי תווית או שלט הצמודים למדף שמונחים עליו הטובין ולעניין טובין הנמכרים בעסקת מכר מרחוק כהגדרתה בסעיף 14 ג(ו) לחוק, יוצג המחיר ליחידת מידה בצמוד למחיר הטובין.
(ג) קיימת חובה לפי חיקוק או תקן רשמי לציין את הכמות הנקייה (נטו) של טובין, יוצג גם המחיר ליחידת מידה של הכמות הנקייה (נטו), באופן האמור בתקנות משנה (א) ו–(ב).

4. מחיר ליחידת מידה במכירה מיוחדת
עוסק המציע טובין, מציגם או מוכרם במסגרת מכירה מיוחדת כהגדרתה בסעיף 8 לחוק, יציין את המחיר ליחידת מידה לפי מחירם הרגיל של הטובין, בלא תנאי המכירה המיוחדת; העוסק רשאי לציין גם את המחיר ליחידת מידה של הטובין במסגרת תנאי המכירה המיוחדת ובלבד שתהיה אבחנה ברורה בין שני המחירים כאמור.

5. שמירת דינים
אין בתקנות אלה כדי לגרוע מהוראות צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הצגת מחיר של סוג מצרכים מסוימים), התשנ"א 1991- .

6. תחולה וסייג לתחולה
(א) תקנות אלה יחולו על הצעה של טובין, הצגתם או מכירתם, בחנות אשר שטח הרצפה שלה, למעט שטח מופרד ותחום המשמש להחסנה בלבד, גדול מ– 100 מטרים מרובעים וכן על הצעה של טובין, הצגתם או מכירתם בעסקת מכר מרחוק, כהגדרתה בסעיף 14 ג(ו) לחוק.
(ב) תקנות אלה לא יחולו במקרים אלה:
(1) המחיר ליחידת מידה זהה למחיר הכולל;
(2) הטובין מוצגים, מוצעים ונמכרים במסגרת מכירה פומבית;
(3) הטובין הם חפצי אמנות או עתיקות;
(4) הטובין מוצגים בחלון ראווה;
(5) טובין מסוגים שונים הארוזים באריזה אחת;
(6) טובין שמחירם הופחת בשל פגם או איכות נחותה;
(7) טובין הנמכרים מתוך מכונות אוטומטיות;
(8) טובין שמחירם הכולל ליחידת מידה, נמוך מ– 10 אגורות;
(9) סיגריות;
(10) יין;
(11) תרופות ותוספי מזון;
(12) לחם לא ארוז לסוגיו;
(13) איפור;
(14) טובין שמשקלם 100 גרם או פחות וכן טובין שנפחם 100 מיליליטר או פחות ובלבד שאינם מיוצרים במשקלים או בנפחים שונים.

7. תחילה
תחילתן של תקנות אלה ביום ה' בטבת התשס"ט ( 1 בינואר 2009 ).

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

אולי תאהב/י גם

הגשת תביעה קטנה באינטרנט

פשוט

שלושה שלבים פשוטים מלווים בהנחיות והסברים המותאמים לפרטי המקרה שלך

מהיר

מאפשר הגשת תביעה תוך מספר דקות וכולל אפשרות לצירוף קבצים

זול

חוסך זמן וטרחה. עיבוד, בקרה, הפקת מסמכים וצרופות והגשתם לבית המשפט